مورينيو: اولدترافورد از روني آنطور كه اليقش هست، استقبال ميكند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيــو مربــي پرتغالــي منچستريونايتد ميگويد تيمش و هواداران آن از وين روني اســتقبالي كه در خور اين بازيكن انگليســي باشد را انجام خواهند داد. منچســتريونايتد امروز در هفته پنجم ليگ برتر انگليس ميزبان اورتون اســت و به اين ترتيب وين روني، كاپيتان ســابق شياطين ســرخ كه تابستان امســال اولدترافورد را به مقصد گوديسون پارك ترك كرد، براي اولين بار به اولدترافورد برميگردد. مورينيو درباره بازگشــت برترين گلزن تاريخ شياطين سرخ به اولدترافورد گفت: «فكر ميكنم هواداران ما از وين همان استقبالي كه در خور او است انجام خواهند داد. به نظر من اين روزها لفظ اسطوره به ســادگي به كار ميرود اما روني به معناي واقعي اســطوره منچســتريونايتد اســت. تعداد بازيها، گلها و جامهاي او در منيونايتد همگي نشــان ميدهد كه او يكي از مهمترين بازيكنان تاريخ منچستريونايتد اســت. فكر ميكنم اولدترافورد احترامي كه روني اليقش باشد را به او نشان خواهد داد، البته اميدوارم ايــن اداي احترام تنها قبل و بعد از بازي صورت گيرد نه در جريان آن.»

بــا غيبت پل پوگبا به دليل مصدوميت همســترينگ در بازي اخير شياطين سرخ در ليــگ قهرمانان اروپا، آقــاي خاص بايد تغييراتــي در برنامههاي تاكتيكياش اعمال كند. او معتقد اســت كــه ديگر هافبكهاي تيمش از جمله آنــدر اررا، مروان فاليني و مايــكل كريك ميتواننــد از پس چالش پر كردن جاي هافبك فرانسوي سابق يوونتوس برآينــد. مورينيو ادامــه داد: «ما در تيممان بازيكنانــي داريم كه منتظــر فرصت بازي هســتند. پوگبا فصل را واقعا خوب شــروع كرده بود و ما هفتهاي يك بار با يك تركيب اصلي مشخص به ميدان ميرفتيم. راستش ما جاي خالي پوگبا را در تيممان احســاس ميكنيم و به او نياز داريم اما بازيكنان خوب ديگــري هم در تيممان هســتند: آندر اررا، مــروان فاليني، مايكل كريك ...و كه همگي منتظر فرصت بازي هستند و االن آمادهاند. تنها چيزي كه من درباره پوگبا ميدانم اين اســت كه او دچار مصدوميت عضالني شده و به اين بازي نميرســد. بيشــتر از اين اما چيزي نميدانم.»

موضــوع ديگــري كه مورينيــو به آن اشاره داشت، بازگشت لوك شاو به فهرست بازيكنان منچســتريونايتد پــس از به پايان رساندن ريكاوري طوالنيمدت مصدوميتش بود. ديگر مدافع منچســتريونايتد، ماركوس روخــو از ناحيه زانــو مصدوم اســت اما تا بازگشــت به ميادين هنوز فاصله دارد. آقاي خاص گفت: «ما فصل گذشــته در مقاطعي حســاس از فصل بازيكنان مهمي را از دست داديم اما هرگــز بهانه نياورديم كه به خاطر نداشتن آنها نتوانستيم نتيجه بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.