كونته: مشكالت آرسنال اهميتي برايم ندارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنتونيــو كونتــه ميگويــد عالقهاي به مشــكالت آرســنال ندارد. اين تيم از سال 2011 در زميــن خود به آرســنال نباخته هرچند ماه گذشــته در سوپرجام انگليس 2 بر يك برابر اين تيم شكست خورد.

بعد از آن انتقاد از آرسن ونگر زياد شده و خيليها خواهان رفتن او از آرسنال هستند چون تيم شــمال لندن در هميــن ابتداي فصل با مشــكل مواجه شــده. اين تيم از 4 بازي شــش امتياز گرفته و قبل از تعطيالت بازيهاي ملي با چهار گل در آنفيلد شكست خورد.

امــا كونته گفــت: «هيــچ اهميتي به وضعيت آرســنال نميدهم، كار من توجه به وضعيت چلسي است. آنها مشكالت خودشان را حل ميكنند و ما هم مال خودمان را.»

چلســي هفتــه گذشــته 2 بــر يك لسترسيتي را برد و سهشنبه با 6 گل قره باغ را در هم كوبيد. كونته درباره بازي ظهر امروز گفت: «حريف بزرگي هســتند، به تيمشان نگاه كنيد تا متوجه شويد چه بازيكنان طراز اولــي دارند. نميدانم چــرا نميتوانند براي قهرماني بجنگند، آنها فقط يك بازيكن را از دست دادند و بقيه را حفظ كردند.»

در رقابتهاي اروپايي، آرسنال پنجشنبه بازي كرد و چلسي سهشنبه و اين يعني تيم كونته دو روز بيشتر استراحت كرده هرچند به نظر مربــي ايتاليايي اين مزيت نيســت: «بازي شــان را ديــدم، ونگر بــه خيلي از بازيكنان خود براي بازي با ما استراحت داد. آرسنال يكي از شش تيم درجه يك انگليس است و فكر ميكنم براي رسيدن به جامهاي معتبر توان الزم را دارند. اين بازي ســخت و بزرگ اســت مثل ديدار با سيتي، يونايتد، ليورپــول و تاتنهام. بايد برابر اين تيمها مثل يك رقيب قدرتمند بازي كرد.»

كونته نتوانست در اولين فصل مربيگري در چلسي به يك دوگانه به يادماندني برسد چون تيمش در فينال جــام حذفي مغلوب آرســنال شــد آن هم با گل بحــث برانگيز الكسيس سانچس و همچنين اخراج ويكتور موزس.

توپچيهــا همچنيــن ســنگينترين شكســت كونته در ليگ برتر را سال گذشته در «امارات» رقم زدند و با سه گل به پيروزي رسيدند.

اين باختهــاي تلخ انگيــزه كونته در آخرين شهرآورد لندن را بيشتر ميكند: «آن بازي را خوب يادم هست، ما بدشانس بوديم. اگر يادتان باشــد، گل اولشــان عجيب بود. مطمئن بودم گل مردود ميشــود اما نشد. سعي كرديم بازي را برگردانيم بعد يكي از ما اخراج شد و يك گل ديگر خورديم.

وقتي شــما ميبازيد هميشــه ناراحتي وجود دارد اما تيــم من ذهنيت خوبي دارد. ما اين فصل را با يك باخت بد شروع كرديم اما تيم واكنش خوبي نشان داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.