كلن: تقصير آرسنال بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بازي آرســنال و كلن به دليل مشــكالتي كه طرفداران پيش آوردند با يك ســاعت تاخير برگزار شــد. اكنون اعالم شــده آرسنال جريمه چنداني نشــده است، ولي كلن با چهار اتهام در زمينه آشوب هواداران، استفاده از مواد محترقه، پرتاب اشيا و خسارت به ورزشگاه روبهرو است.

آرســناليها به اين محكوم شــدند كه راه ورود تماشاگران را بسته بودند و به همين دليل كمتر از 01هزار پوند جريمه شدند.

در اين ميان باشــگاه كلن بيانيهاي منتشر كــرده و در آن بابــت رفتار برخــي طرفداران عذرخواهــي كرده اســت. آنها امــا گفتهاند كه آرســنال آمادگي اين ديدار را نداشته است: «به نظــر ما، امنيت و ارتباطات در لندن نامناســب به نظر ميرســيد و تعــداد نيروهاي پليس هم خيلي كم بود. بــه دليل تقاضاي باال براي بليت بازي، منطقي بود كه بيش از 5 درصد از ظرفيت ورزشگاه به تماشــاگران تيم ميهمان اختصاص يابد. يكي از داليل اين كار هم مســائل امنيتي بود. روشــن بود كه هزاران نفر از كلن به دنبال اين هســتند كه بــه هر ترتيب ممكــن، بليت بخرند. برخي طرفداران آرســنال هم بليتشان را به كلنيها دادند، بعضي به عنوان هديه و برخي هم با قيمتهاي هولناك.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.