درخواست محروميت سنگين براي رييس يوونتوس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دادستان اتحاديه فوتبال ايتاليا خواستار آن شده كه آندرهآ آنيلي، رييس باشگاه يوونتوس دو سال و نيم از حضور در فوتبال محروم و 05هزار يورو هم جريمه شود. جوزپه پكورارو همچنين به دنبال اين اســت كه دو بازي يوونتوس پشت درهاي بسته برگزار شود و باشگاه هم 003هزار يورو جريمه پرداخت كند. اتهام آنيلي اين است كه كمك كرده به طرفــداران افراطي يوونتوس بليت فروخته شــود. بخشــي از اين طرفداران ارتباطاتــي با مافيا دارند. او دوشــنبه به دادگاه ميرود تا از خود دفاع كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.