ايگواين و پاستوره از تيم ملي آرژانتين خط خوردند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خورخــه ســامپائولي، مربــي تيم ملي آرژانتين بار ديگر به جوانان روي آورده است. او ميخواهد آرژانتين را به جام جهاني 2018 برساند. سامپائولي ليست بازيكنان دعوتشده بــه تيم ملي را اعالم كــرده كه در ميان آنها نام مائورو ايكاردي از اينتر به چشم ميخورد اما گونسالو ايگواين از تيم كنار گذاشته شده اســت. او در دو بازي گذشــته آرژانتين در مرحله مقدماتــي جام جهاني هم بازي نكرد. ايكاردي در هر دو مســابقه برابــر ونزوئال و اروگوئه در تركيب ثابت به ميدان رفت. خاوير پاســتوره، هافبك پاري ســنژرمن هم ديگر بازيكني اســت كه از تيم كنار گذاشته شده. او مشكل از ناحيه كمر داشت. گوييدو پيزارو و خواكين كورهآ از ســويا، مانوئل النزيني از وستهم و آگوستو فرناندس از اتلتيكو هم دور از تركيب هســتند. جرمن پتزال از فيورنتينا كه تاكنون بازي ملــي در كارنامه خود ندارد به تيم دعوت شده است. آرژانتين در دو بازي خود كه حدود ســه هفته ديگر برگزار خواهد شــد با پرو در بوئنوس آيــرس و اكوادور در كيتو ديدار خواهد كرد.

ليســت بازيكنــان دعوتشــده به اين ترتيب است:

دروازهبانهــا: ســرخيو رومــرو (منچستريونايتد)، ناهوئل گوزمان (تيگرس)، آگوستين مرچسين (آمريكا)

مدافعان: خاوير ماســكرانو (بارســلونا)، فدريكــو فاتزيــو (رم)، نيكــوالس اوتامندي (منچسترســيتي)، گابريل مركادو (ســويا)، امانوئل مامانا (زنيت)، جرمن پتزال (فيورنتينا)

هافبكهــا: اور بانــگا (ســويا)، لوكاس بيليا (ميــالن)، لئانــدرو پــاردس (زنيت)، آنخل ديماريا (پاري ســنژرمن)، ماركوس آكونا (اسپورتينگ ليســبون)، ادواردو سيلوا (بنفيكا)، اميليانو ريگونــي (زنيت)، الخاندرو گومس (آتاالنتا)

مهاجمان: ليونل مسي (بارسلونا)، پائولو ديباال (يوونتوس)، مائــورو ايكاردي (اينتر)، سرخيو آگوئرو (منچسترسيتي)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.