مشكالت نيمار با زبان فرانسه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ماركينيوش، مدافع پاري ســنژرمن و تيم ملــي برزيل گفته كه معلم زبان فرانســوي بــراي نيمار شــده اســت. او ميگويد: «نيمار مشــكالتي با زبان فرانســوي دارد اما مدام از من ميپرسد كه چطور حرفش را بزنــد، مثــال اينكــه چطور در يــك رســتوران آبپرتقال سفارش بدهد.»

او همچنين گفت كه دني آلوز بهســرعت فرانسوي را ياد گرفته اســت: «دني پيشتر با بازيكنان فرانســوي پرشماري بــازي كــرده اســت و برخي كلمــات را ميفهمــد و آنها را خيلي عالي درك ميكند.»

ماركينيــوش در ســال 2013 از رم به پاري سنژرمن پيوســت و اكنون به خوبي به زبان فرانســه مســلط است. او درباره دو بازيكن جديد برزيلي تيمش ميگويــد: «آنها خيلي عالــي جــا افتادهانــد. اين دو بازيكن در ســطحي بسيار باال بازي ميكنند.»

مدافع 32ساله پاريسيها همچنين از عملكرد ادينسون كاوانــي و كيليــان امباپه در كنــار يكديگر ســتايش كرده اســت: «ديــدن درك متقابل آنها در اولين بازي كه كنار هم انجام دادند (بــرد پنج بر يك در خانه متز) فوقالعاده بود اما هنوز برخي حركاتشان هست كه بايد بــا يكديگر هماهنگ شوند.» نيمار، كاواني و امباپه خط حمله خطرناك پاريسيها در ايــن فصــل را تشــكيل ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.