آنچلوتي: ميخواهم تا پايان قراردادم بمانم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روبرت لواندوفسكي ميخواهد در آيندهاي نزديك به رئال مادريد برود، هرچند كه مقامات اين باشــگاه تمايل چنداني به خريدش ندارند. او اخيــرا به انتقاد از تيمش پرداخته و گفته كه بازيكنان در بايــرن مونيخ رقابت چنداني با هم ندارند و اين تيم نياز دارد خريدهاي بيشــتري انجام دهد. اكنون مشــخص شــده كه او حس ميكنــد در نقطه اوج دوران ورزشــياش بايد سرانجام به سانتياگو برنابئو برود. كارل هاينس رومنيگــه، مدير بايرن گفته بود كه رئال مادريد تيم روياهاي اين بازيكن است و اشتفان افنبرگ، هافبك ســابق بايرن هم گفته كه اين تيم بايد مهاجم لهســتانياش را بفروشــد. همانطور كه رومنيگه اشاره كرده، ايجنتهاي لواندوفسكي به او گفتهاند از بايرن بد بگويد. البته اين تاكتيك آنهــا براي مذاكره با بايرن نيســت. مشــاوران لواندوفســكي از او خواستهاند كه فعال عالقهاش بــه رفتن به مادريد را پنهان كند، عملكردش را در زمين نشان دهد و به آنها اعتماد كند. طبق نظــر آنها، اگر بايرن با رئال مادريد يا بارســلونا در ليگ قهرمانان بــازي كند و بازي خوبي هم انجام دهد، بهترين سناريو براي اين بازيكن رقم خواهد خورد. در ماههاي پيش رو، جلسات بين بايرن و ايجنتهاي لواندوفســكي بيشتر خواهد شد و هدف از اين جلسات يك چيز است: اينكه بايرن قيمــت او را تعيين كند. آنها نميخواهند كــه با بايرن بــه جنگ بروند امــا موضعگيري لواندوفسكي باعث شده مسائل پيچيده شود. او تنهــا ميخواهد به مادريد بــرود اما به او گفته

كارلو آنچلوتي گفته برنامهاش اين است كه تا انتهاي قراردادش در بايرن مونيخ بماند. او گفته اكنون زمان پايان كار در بايرن نيست. اين در حالي است كه شايعات بسياري درباره جدايي او از بايرن شــنيده ميشود. يك منبع موثق گفته در صورتي كه بايرن از بند فســخ قرارداد اين مربي 85ســاله اســتفاده كند، او تابســتان آينده به ليگ برتر بازخواهدگشت. طبق اين بند، بايــرن ميتواند در صورتي كه مدعي فتــح ليگ قهرمانان نباشــد، آنچلوتي شــده مديران رئال عالقهاي به جذب بازيكنان باالي 30 ســال ندارند و به اين ترتيب احتماال اقدامي براي خريد اين مهاجم لهســتاني انجام نخواهند داد. آنها به خريــد تيمو ورنر، مهاجم 12ســاله اليپزيگ عالقه دارند اما لواندوفسكي اصرار دارد ايجنتهايش كار اين انتقال را انجام دهند. او در بوروســيا دورتموند و بايرن، چندان به تيمش عالقه نشــان نداده است اما مادريد را بسيار دوســت دارد و در صورتي كه به اين تيم برود، اوضاع متفاوت خواهد شــد. او از كودكي طرفدار رئال مادريد بوده است.

فصل پيش بــود كه كريســتيانو رونالدو و ســرخيو راموس به لواندوفســكي گفتند از را اخراج كند. بايرن فصل گذشــته در مرحله يكچهارم نهايي مقابل رئال مادريد شكســت خورد و حذف شــد. آنچلوتي اكنون گفته كه ميخواهد تا پايــان قراردادش بماند: «ترجيح ميدهم درباره قــراردادم صحبــت نكنم اما ميتوانــم بگويم كــه مدت آن تــا 30 ژوئن 2019 اســت.» از او درباره احتمال بازگشت به انگليس سوال شــد و او گفت: «ميخواهم بگويم كه از بودن در اينجا راضيام و دوســت دارم تا انتهاي قراردادم بمانم. اميدوارم به كارم او در برنابئــو اســتقبال خواهد شــد. او اوايل تابســتان متوجه شــد رئال قصد دارد كيليان امباپــه را بخــرد و توجهي به او نــدارد اما در هر حال تســليم نشده اســت. او حس ميكند بايــرن ديگر آن ذهنيت قوي بــراي رقابت در اروپا را نــدارد و همچنيــن از مربيگري كارلو آنچلوتي ناراضي اســت. سران بايرن نميدانند كه چطور بايد تنش داخل باشــگاه را مديريت كنند. آســانگيري آنچلوتي باعث شده برخي بازيكنان متكبر شوند و سبك بازي فعلي بايرن كه مبتني بر درخشــش فردي بازيكنان است هم مزيد بر علت شــده اســت. به اين ترتيب لواندوفسكي حس ميكند بايد از بايرن برود. ادامه دهم اما اگر نشــد بايــد به فكر راه حل ديگري باشم. من دو سال در انگليس بودهام؛ تجربه خوبي در آنجا دارم و خاطرات خوبي از آن دوران برايم نقش بســته است اما ميتوانم بگويم كه در فرانســه (با پاري سنژرمن) هم اوضاع همينطور بود و تجربه و خاطرات خوبي داشــتهام. همچنين در اســپانيا هم خاطرات و تجربيــات خوبــي داشــتم. در ايتاليــا هم همينطور و ايتاليا كشــور من هم هست.» او در هفتههــاي اخير با انتقادات فراواني روبهرو شــده اســت. گفته ميشــد آنچلوتي شايد به چيــن برود اما خود او اعــالم كرد كه اين خبر شوخي اســت و اكنون گفته: «من هرگز به چين نرفتهام، بــه جز چند روز در همين تابستان (براي تــور پيشفصل بايرن) اما شــما هرگــز نميدانيد در آينده چه خواهد شد.

من نميدانم چه كشــوري آينده من را رقم ميزند. در حال حاضر نگران اين موضوع نيســتم. من ميخواهــم كارم را براي مدتي طوالني ادامه دهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.