ورشكستگان‌به‌تقصير

پــس از آنچه جمعه شــب در ورزشــگاه تختی جم در بوشــهر روی داد باید پرســید اســتقاللیها منتظر چه چیز تازهای هســتند تــا تصمیمهای جدیــد مربوط به کادر فنــی خود را اتخاذ و احتمــاال گروهی دیگر را مامور هدایت تیم ســازند؟ اگر مهلت دو مســابقهای مبنای اقدا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

استقالل‌ بد‌هدایت‌ م ‌یشود

ســقوط تا رده مــا قبل آخــر جدول و تحمل 4 باخت در شــش مســابقه در عين داشــتن لشكری از سلم و تور و كلكسيونی از ســتارههای نامدار و زدن فقط يك گل در 6 بازی و كســب تنها يك برد (آن هم با خوش اقبالی محض برابر تراكتورسازی) حاكی از آن اســت كه اين تيم بد اداره میشود و مربيان فاقد طرحهای روشــن و كارسازی برای اداره اين تيم هستند.

نگاه خوشــبينانه اين اســت كه آبیها ســناريوی فصل پيش را تكرار و با رويكرد به جوانان خــود در نيم فصل دوم جبران مافات كنند اما اوال چنان الگويی منجر به فتح جامها در فصل پيش هم نشــد و ثانيا ضايعات وارده در فصل جديد پس از گذشــت شــش هفته بيشتر از ضررهای مطروحه طی همين مدت از فصل پيش اســت و نمای امروز استقالل، تجســم و تصويری كامل از ورشكستگان به تقصير است.

تقصير‌از‌مديران‌است

البته تقصير از مديران اســتقالل اســت زيرا در پايان فصل پيش كه اين تيم در ليگ قهرمانان آســيا با نتيجه ســنگين يك بر 6 به العين امارات باخت و حذف شــد، نسبت به ايــن واقعه واكنش قاطــع الزم و به واقع هيچ عكسالعملی را بروز ندادند و مديرعامل استقالل به جای انديشــيدن و اقدام موثر و ســريع در اين خصوص در انديشه يارگيری در ســتيزش با برخی ديگر از اعضای هيات رييسه و به ويژه حســن زمانی بود و در اين راه عليرضــا منصوريان را نيــز با خود همراه ساخت.

بــه واقع تالش و وقت و انديشــهای كه بايد صرف بهبود فنــی آبیها و رفع ايرادات تاكتيكی و چشــمنواز شــدن بــازی آبیها میشد، مصروف قشونكشیهای داخلی شد و آن روال به امســال نيز بســط يافته و ليگ هفدهم را هم به محل ســقوط اســتقاللیها

البته تقصیر از مدیران استقالل است زیرا در پایان فصل پیش که این تیم در لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه سنگین یک بر 6 به العین امارات باخت و حذف شد، نسبت به این واقعه واکنش قاطع الزم و به واقع هیچ عکسالعملی را بروز ندادند

و نااميدی شــديد هواداران آنها تبديل كرده و تيمی كــه با 3 قهرمانی همراه با پرســپوليس ركورددار دوم فتح ليگ برتر (بعد از ســپاهان) است اينك هر چيزی نشان میدهد اال باشگاهی كه در قوارههای «كشــوری» باشد چه برسد به اندازههای «آســيايی» كه زمســتان امسال در صحنه رقابتهــای مقدماتی ليــگ قهرمانان استقالل را به هماوردیهای تازه فرا میخواند.

دور‌بودن‌از‌اهداف

میتــوان (و بايــد) توضيــح پيرامون اين نكتــه را كه چــرا خريدهای پر ســر و صدا و اغلب ميانســال و خارج از فرم استقالل در ايام «پيش فصل» جــواب ندادهاند، به منصوريان و همفكران وی ســپرد اما میتوان اين پرسش را هم مطرح كرد كه برای تعيين دور بودن مربيان و همچنين برخی مديران اســتقالل از راههای كســب پيروزی و تشكيل يك تيم موفق به چه ميزان ناكامی اضافی و تازه نياز است و آيا ارجاع اســتقالل به «ليگ »2 يا زير گروهها برای اين مهم كافی خواهد بود؟!

اهداف استقالل برای فصل جاری چه بوده اســت؟ آيا به جز فتح مسابقات و قهرمان شدن در ليگ برتر بوده است؟

پس چرا نه خريدهــای تازه اين تيم موثر واقع شــدهاند و نه مهرههای قبلیشان انتظارها را بــرآورده كردهاند؟ مجتبی جباری و داريوش شــجاعيان كدام بازیهای فوقالعــاده را ارائه دادهاند و دســتاوردهای حســن بيتســعيد و سجاد شهباززاده «اين روزها مصدوم و غايب» چه بوده است؟

چرا‌اين‌همه‌مصدوم‌در‌آغاز‌فصل؟

بــه چه ســبب منصوريان بعــد از 16 ماه هدايت استقالل هنوز تركيب ثابت دفاع وسط خود را نمیشناســد و در پيستون چپ هم به يك جمعبندی نهايی نرسيده است.

اگــر جوانان تيم در نيــم فصل دوم ليگ شــانزدهم نمره قبولی گرفتنــد چرا وی ليگ هفدهــم را با پيرگرايی مجــدد آغاز كرد و اگر بدنهــا ســاخته و پرداخته بــوده و در فصل بدنســازی كارها درست انجام شده، چرا آبیها در همــان شــروع فصل بيــش از 10 مصدوم طوالنی مــدت دادهاند؟ طــرح تهاجمی اصلی استقالل چيست؟ سانترهای خسرو حيدری از راست؛ اينكه طرح و نقشه هر سه چهار سرمربی قبلی اين تيم نيز بوده است.

منصوريان و دستيارانش چه چيزهايی را بر برنامههای تاكتيكی قبلی استقالل افزودهاند؟

يافتن پاســخ ســواالت فوق، يابندگان را فقط به اين نتيجه میرساند كه بايد طرحی نو ريخت و فكری تازه آورد.

چيزهايی كه مربيان فعلی و برخی مديران كنونی آبیها آشكارا فاقد آن هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.