پاشازاده: از شرايط منصوريان خيلي ناراحتم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در روزهايی كــه منصوريان موقعيت خود را در اســتقالل از دســت داده است، هواداران اين تيم از روي ســكوها نام مربي ديگــري را صــدا ميزنند. ايــن روزها نام مهدي پاشازاده شــنيده ميشود؛ مربي كه به لحاظ ســن از منصوريان كوچكتر است اما كارنامه او در ليگ يك باعث شده تا اين روزها نامش روي نيمكت استقالل سنگيني كند. مهدي پاشازاده در ارتباط با اين مساله ميگويد: «مدتهاســت كه اسم من بهعنوان يكي از گزينههاي ســرمربيگري اســتقالل مطرح بوده اما خودم نميخواهم احساسي عمل كنم. همــه ميدانند كه من تا االن از كادرفني اســتقالل حمايــت منطقی و بجا كردم و حتي انتقاد هم كــردهام. مهم اين اســت از كاري كه فعال انجام ميدهم لذت ميبرم و بقيه حاشيهها برايم مهم نيست.»

پاشــازاده در خصوص اينكه آيا فقط محبوبيــت ميتواند به موفقيت ســرمربي استقالل يا پرسپوليس كمك كند، ميگويد: «اصال اينطور نيســت، محبوب بودن فقط چنــد درصد كمــي از كار را پيش ميبرد مردم در زمين از شــما نتيجه ميخواهند مگر از حجازي و پروين محبوبتر داشــتيم. فقط با فاكتور محبوبيت نميشــود كار را جلو برد.» پيشكســوت اســتقالل در ادامه ميگويــد: «البته بهعنوان يــك هوادار از شرايط فعلي اســتقالل متاثر هستم. وقتي تيــم محبوب مــا نتيجه نميگيــرد همه ناراحت ميشويم حاال فرق ندارد منصوريان سرمربي باشد يا شخص ديگري.» پاشازاده در واكنش به اينكه خيليها اعتراض دارند استقالل منصوريان بدترين استقالل تاريخ اســت، ميگويد: «اينها آمار و ارقام است، ولي واقعيت اين است كه وضعيت استقالل خوب نيست ودر اين شرايط همه سردرگم هستند. مسووالن اســتقالل بايد فكري به حال تيــم بكنند. خيليها هســتند كه با استقالل زندگي ميكنند و ناكامي اين تيم روي آنها اثــر ميگذارد. هفته پيش حرفي زدم و االن هم سرحرفم هستم. اينكه واقعا گاهي اوقات شرايطي پيش ميآيد كه همه عوامل خوب هســتند اما كنار هم جور در نميآيند وضعيت استقالل هم اينطور است هــم كادر فني خوب دارد هم بازيكن و هم مديــران خوب اما به قــول معروف پازلش جور نيست.» پاشــازاده در پايان در پاسخ به اين ســوال كه آيا از شــرايطي كه براي منصوريان پيش آمده خوشــحال اســت يا ناراحت؟ ميگويد: «به خدا از شرايطي كه بــراي منصوريان پيش آمده ناراحتم، چون معتقــدم دود ناكامي منصوريان به چشــم من و ديگر مربيان جوان هم ميرود. وقتي منصوريان موفق نباشد هواداران ميگويند تضميني نيســت كه ديگــر مربيان جوان هم در اســتقالل موفق شوند. فكر ميكنم ناكامي يــك مربي جوان فقــط مربوط به خودش نيســت بلكــه بقيــه را هم عقب مياندازد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.