درواز ‌هباناني‌كه‌پنالتي‌م ‌يدهند

شيوع‌اشتباهي‌كه‌تكرار‌م ‌يشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

دروازهبانهاي اســتقالل ســه بار به حريفــان پنالتي دادهاند. اســتقالل در هفتــه ششــم با نتيجــه دو بر صفر مغلوب پارس جم شــد تا حاصل تالش شــاگردان منصوريان در پايــان هفته ششم رقابتهاي ليگ برتر كسب تنها 4 امتياز باشــد. در دقايق پاياني ديدار روز جمعه در حالي كه اســتقالل به دنبال جبران تك گل حريف بود، سيد حسين حســيني، دروازهبان جوان اين تيم يك خطاي پنالتي مرتكب شــد كه اختالف را در دقايق پاياني به دو گل رســاند و شانس رسيدن به تســاوي را از تيمش گرفت. پيش از حسيني، مهدي رحمتي هــم در فصل جــاري دو بــار مرتكب خطاي پنالتي روي حريفان شده بود كه در ديدار با ســايپا منجر به شكست يك بر صفر استقالل شد ولي در ديدار جام حذفي مقابل گلگهر تاثيري در پيروزي 2 بر يك آبيپوشان نداشت. عالوه بر 3 پنالتي كه تا كنون دروازهبانان استقالل به حريف دادهاند، تنها يك پنالتي ديگر به ســود حريفان اين تيم داده شده كه به هفته نخســت و ديــدار مقابل نفت آبادان بر ميگردد كه آبيپوشــان يك بر صفر بــازي را واگــذار كردند. بدين ترتيب تا كنون 3 پنالتــي از 4 پنالتي اعالم شده عليه استقالل را دروازهبانان اين تيم تقديــم حريفان كردهاند كه به نظر ميرسد يكي از معضالت آبيپوشان در فصــل جاري اســت و كادرفني تيم بايــد فكري بــراي اين موضــوع بكند. پيش از اين منصوريــان به رحمتي در اين باره هشــدار داده بود امــا به نظر ميرسد اين اشكال در بين دروازهبانان اســتقالل متداول شده اســت. در كنار تمام مشكالت استقالل چنين مشكلي هم ميتواند به ضرر تيم تمام شود. فعال كه همه چيز در مــورد تيم بحران زده استقالل در بالتكليفي مطلق است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.