ميخواهم در مسابقه بخت آزمايي شركت كنم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تيم واليبال ورونا كه جواد معنوي نژاد را در تركيب خود دارد ركوردي جديد را در ســري A به نام خود ثبت كرد. ديدار ورونا و راونا پس از ســال ۰۰۰۲ كه سيســتم رالي در سري A اعمال شــد، طوالنيترين بازي ليگ ايتاليا لقب گرفــت. اين بازي ۲۶۱ دقيقه طول كشــيد و ركورد قبلي را كه متعلق به رويارويي دو تيم «بلونو» و «والنتينا» بوده و ۰۶۱ دقيقه طول كشــيده بود جابجا كرد. ستاره ملي پوش واليبــال ايران پس از اينكه يكــي از مهمترين بازيهاي ســري A را پشــت ســر گذاشت از بهبودي اوضاع خود در ورونا ميگويد.

پس از اين ديدار جواد معنوي نژاد كه اين روزها شــايعات زيادي را پيرامون خود ميبيند، گفت: «همــه چيز در ورونا خوب اســت و من از شــرايط راضيام. در جهت هماهنگي تالش ميكنم و بســتگي به نظر آقاي گربيج دارد كه چه زماني به من بازي بدهد. همانطور كه ميبينيد هنوز در ايتاليا هستم و جاي دوستان خالي و مشكلي هم به وجود نيامده اســت. ميخواهم در ليگ اروپا بهعنوان يك شانس كم نظير بخت آزمايي، شركت كنم.»

خبرومصاحبه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.