قرارداد صانعي تمديد ميشود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

جلســه كميته فني و توســعه فوتسال و فوتبال ســاحلي با حضور عباس ترابيان، علي كفاشيان، محمدرضا ساكت، ليال صوفيزاده، پريا شهرياري، شــهرزاد مظفر و عباس هاشم پور در ســازمان ليگ فوتســال برگزار شد. در اين جلسه شهرزاد مظفر، ســرمربي تيم ملي فوتســال بزرگســال بانوان پيرامون آخرين وضعيت تيم ملي فوتســال بانوان توضيحات كاملي را به اعضــاي كميته ارائه و اظهار عالقه كرد كه تيم ملي فوتســال بانوان با همان كادر قبلي به كار خود ادامــه بدهد و يك آناليزور به اين تيم اضافه شــود. در ادامه پريا شــهرياري عضو كميته فني و توســعه فوتســال و فوتبال ســاحلي و رييس دپارتمان فوتبال ســاحلي، در خصوص مســابقات اخير فوتبال ســاحلي بينقارهاي كه در دبي برگزار شــد توضيحات مفصلي داد و عباس هاشــمپور، سرپرست تيم ملي فوتبال ساحلي، مباحث فني اين مسابقات و چگونگي شــركت تيم ملي فوتبال ساحلي ايران را تشــريح كــرد. همچنين مقرر شــد قرارداد كادر فني تيم ملي زير ۸۱ سال فوتسال آقايان به ســرمربيگري علــي صانعي، مجددا تمديد شود و اين كادر به كار خود ادامه بدهد. زالتكو داليچ، سرمربي موقت تيم ملي كرواسي كه ماه گذشــته جاي آنته چاچيچ اخراجي را گرفت، پاداش عملكــرد و نتايج خوب خود را در كنار كرواتها گرفت و بهعنوان ســرمربي قطعي اين تيم معرفي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.