ورود پرچم عربستان ممنوع!

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تيم فوتبال عربستان ســعودي روزهاي پر سر و صدايي را قبل از آغاز جام جهاني آغاز كرده و جنبشهاي آنها براي ورود به جام جهاني پر رنگتر از هميشه شده است. بازيهاي تداركاتي و رودررويي با تيمهاي بزرگ جهان از يك سو و از طرفي ديگر سايتها و رسانههاي خبري اين كشور به جوانب مختلف حضور اين تيم در مسابقات ميپردازند.

رسانههاي عربستاني از مسووالن فوتبال خواستهاند تا از ورود پرچم اين كشور به داخل ورزشگاهها جلوگيري كنند.

عابد هاشــم نويسنده روزنامه عكاظ در مطلبي تازه از مسووالن فوتبال كشور خواسته اســت تا از ورود پرچمهاي عربســتان به داخل ورزشگاهها ممانعت كنند چرا كه روي پرچم عربســتان نوشــتههايي مذهبي و مقدس آمده اســت كه به روي زمين افتادن و لگد مال شدن آنها خارج از اعتقادات آنهاســت. با اين وجود اين مساله جنبشهاي جديدي را در عرصه اجتماعي و مذهبي عربستان به وجود آورده تا قبل از آغاز جام جهاني اين مساله هم به يكي از چالشهاي عربستانيها تبديل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.