دبل دبل نيكخواه مانع شكست جيانگسو نشد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تيم بســكتبال جيانگسو تونگشــي در ديدار با گوانژو تن به شكست داد. در ادامه رقابتهاي ليگ بســكتبال چين جيانگسو كه صمد نيكخواه بهرامي ســتاره ايران را در اختيار دارد به مصــاف گوانژو رفت و با نتيجه ۵۱۱ بر ۶۹ تن به شكســت داد و باختي ديگر را تجربه كرد. صمد نيكخواه بهرامي در اين ديــدار ۸۳ دقيقه در ميــدان بود و كارش را با ۰۲ امتياز، ۰۱ ريباند و ۱ پاس منجر به گل تمام كرد اما دبل دبل او نتوانســت مانع شكســت تيمش شود. او و هيكســون بهترين ريباندرهاي جيانگسو بودند و نيكخواه دومين بازيكن امتيازآور تيمش نيز شــد. ساني ســاكاكيني بازيكن فلسطيني گوانژو در اين مسابقه ۱۲ امتياز و ۸۱ ريباند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.