ايران ورزشي آنالين

Iran Varzeshi - - صفحه اول - @iranvarzeshii www.iran-varzeshi.com

ایران ورزشی آنالین به بخش دیگری از نیازهای مخاطبان پاسخ میدهد. اگرچه سایت ایران ورزشــی نمیخواهد خبرمحور باشــد اما در کنار روش و منش اصلیاش که نگاه منتقدانه به رویدادهای ورزشــی اســت، پوشــش خبری اتفاقات ورزش را نیز برای مخاطبان خود بر عهده دارد. با ایران ورزشی آنالین همراه باشید. ما اولین قدمها را در راهاندازی سایت خود برمیداریموخیلیزوددرفرمومحتوابهایدههایتازهتریمیرسیم.درقضاوتعملکردماسخت گیرباشیدوهرآنچهرادرجستارکارمانمیپسندیدبهماگوشزدکنید.آدرسماراهمکهميشناسید:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.