اتومبيل عليپور خسارت ديد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

اتومبيل علي عليپور خســارت ديد كه اين بازيكن در زمان خروج از ورزشگاه متوجه اين مساله شد. پس از پايان بازي تداركاتي پرسپوليس و پاراگ زماني كه علي عليپور مهاجم تيم فوتبال پرســپوليس در حال سوار شــدن به خودروي خود بود تا محل تمرين را ترك كند متوجه شد كه آينه اتومبيلش شكسته شده و خسارت ديده است. اين موضوع باعث عصبانيت شديد اين بازيكن پرسپوليس شد و از مسووالن حراست ورزشگاه خواســت تا با مسبب يا مسببان اين مســاله برخورد جدي صورت بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.