پايان شايعه جدايي برانكو

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

فدراســيون فوتبال كرواســي پس از عملكــرد دور از انتظار كرواســي در مرحله انتخابي جام جهاني ۸۱۰۲ روسيه، چاچيچ را اخراج و يك دور به پايان رقابتها داليچ را به صورت موقت جانشين او كرد. كرواسي با هدايت سرمربي سابق العين امارات، اوكراين را ۲ بر صفر شكست داد و در پليآف نيز در مجموع دو بازي رفت و برگشت پليآف جام جهاني با نتيجه 4 بر يك يونان را شكســت داد و به مرحله نهايي اين رقابتها راه پيدا كرد.

به هميــن دليل داور شــوكر، رييس فدراســيون فوتبال پاداش داليچ را با قطعي كــردن قرارداد او داد و اعــالم كرد كه وي در جامجهانــي هدايت كرواتها را بر عهده خواهد داشت. شــوكر گفت: «زالتكو داليچ بدون شك بعد از بازي تيمش برابر اوكراين و يونان اعتماد ما را جلب و نشــان داد كه انتخاب ما درســت بوده است. ما براي جام جهاني تيم را در بهترين شــرايط ممكن در اختيار او قــرار خواهيم داد تا بهترين نتايج ممكن را بگيريم.»

داليچ نيز با ابراز خرســندي از تمديد قراردادش، گفت: «به كارهايي كه در ســه بازي اخيرمان انجام دادهايم افتخار ميكنم چون رفتن به جام جهاني براي تمام فوتبال كرواسي اهميت فراواني دارد. من گفته بودم خيلي آسان ميتوانيم با هم به توافق برسيم و همينطــور هم شــد. از شــوكر و كميته اجرايي به خاطر اعتمادشان تشكر ميكنم و بــه همه قول ميدهم كه با تمام توانم براي ارائه باكيفيتتريــن بازيها در جام جهاني تالش كنم.»

با تمديــد قــرارداد داليچ شــايعهها دربــاره حضــور برانكــو ايوانكوويــچ روي نيمكت كرواســي به پايان رسيد. حاال ديگر نميتوانيم شــايعه تكراري حضور برانكو در كرواسي را بشنويم و دربارهاش بنويسيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.