برنامه احسان حدادي؛ با مك ويلكينز يا بدون او در آمريكا

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

احسان حدادي با مربي مورد نظرش مذاكره كرده و توافق اوليه حاصل شده و حاال فدراسيون وسط آمده تا ســر و ساماني به اين توافق بدهد. براي اينكه اين اتفاق بيفتد، احسان حدادي ديروز به فدراسيون دو و ميداني رفت و با مســووالن فدراســيون درباره مــك ويلكينز، صحبت كــرد. مربي آمريكايي كه اگــر توافق نهايي با او انجام شــود، قرار است در مســير بازيهاي آسيايي احســان حدادي را همراهي كند. سازمان تيمهاي ملي هم به همين بهانه و براي رسيدگي به اين موضوع ديروز نشستي را ترتيب داد تا هم اعضاي اين سازمان نظرشان را درباره اين مربــي و برنامههاي نايب قهرمان المپيك لندن بگويند؛ هم اينكه احســان بگويــد چرا روي اين مربي دست گذاشته و نتيجه مذاكرات اوليهاش چه بوده است. اين جلسه كه تمام ميشود، تيمور غياثي بهعنوان سخنگوي ســازمان تيمهاي ملي ميگويد: «احسان با هماهنگي فدراسيون مدتي به آمريكا رفت تا با مربياني كه از نظر كارنامه و تواناييهاي روز دنيا براي هدايتش در سطح جهان مطرح هستند، مذاكره كند. او ورزشكار باهوشــي است و با چند مربي طراز اول دنيا نيز در اين مدت ديدار داشته و به نتايج خوبي هم رسيده است كه در نشست سازمان تيمهاي ملي به اين موضوع رسيدگي شد.» او در تكميل توضيحاتش ميگويد: «مك ويلكينز از كشــور آمريكا مربي اســت كه حدادي قصد دارد در صورت توافق با او به فعاليتهاي تمرينياش ادامه دهد. اين مربي داراي عنوانهــاي قهرماني جهان و المپيك است و شاگردانش نيز داراي عنوانهاي برتر المپيك و رقابتهاي جهاني هستند. قرار شد احسان به اردوي ۰4 روزه كيش برود و تمريناتش را با حســين توكلي ادامه دهد تا در اين فرصت زماني فدراسيون براي رسيدن به توافق با ويلكينز به مذاكره بپــردازد. در صورت توافق، او براي عقــد قرارداد به ايران ميآيد و ســپس اردوي تداركاتي احسان در ايران و آمريكا آغاز ميشود.»

بعد از اين توضيحات است كه احسان حدادي هم بخشي از همين حرفها را تكرار ميكند و براي آشنايي بيشــتر مخاطبان دو و ميداني با ايــن مربي آمريكايي ميگويد: «مك ويلكينز، قهرمان پرتاب ديســك جهان و المپيك اســت كه شاگردان خوبي را هم تربيت كرده. مذاكرات انجام شده و شرايط او را در جلسه مطرح كردم و اميدوارم كه توافق نهايي انجام شود تا برنامهريزيهاي خوبي براي مسابقات آتي داشــته باشيم. هدفم كسب چهارمين مدال طالي بازيهاي آســيايي جاكارتا، ثبت يــك ركورد خــوب و گرفتن يك مدال خوشــرنگ در المپيك توكيو اســت. براي من زمان مهمترين مســاله اســت و اميدوارم تا با توافق فدراسيون با مك ويلكينز، مقدمات برگزاري اردوها فراهم شود.»

او درباره برنامه جايگزيناش هم ميگويد: «برنامه ديگري هم داريم كه اگر با مك ويلكينز توافقي حاصل نشود، آن را اجرا ميكنيم؛ به همراه حسن توكلي و يك ماساژور به اردوهاي خارجي برويم و با گرفتن برنامههاي تمريني از ديگــر مربيان مطرح دنيا به تمرينات تا آغاز بازيهاي آســيايي ادامه دهيم و بعد از بازيها بار ديگر با ويلكينز يا ديگر مربيان براي آماده سازي تا بازيهاي المپيك توكيو توافق كنيم.» اين ابهام براي جذب مربي آمريكايي در حالي وجود دارد كه مســووالن فدراسيون دو و ميداني ميگويند ظرف چند روز آينده تكليف اين موضوع مشــخص ميشود و فدراســيون پاسخ نهايي را براي اين موضوع اعالم ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.