چرا مهاجمان گل نميزنند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم ملي ايران دو بازي تداركاتي ديگر بــا تيمهايي از منطقه كونكاكاف و آمريكاي جنوبي انجام داد تا پس از صعود به جام جهاني تجربه بازي با تيمهاي مناطق مختلف جهان را داشــته باشــد2 هر چند كه به جز روســيه كه شمايل تيمش به كلي با روســيه مقابل آرژانتين فرق داشــت، بقيــه تيمها از تيمهاي مطرح نبودند اما نميتوان گفت كه اين بازيها فايدهاي نداشتهاند كه به واقع در هيچكدام از بازيها كار تيم ما آسان نبود. به دو بازي آخر تيم ملي نگاه ميكنيم:

-1 تيم ما از بعد قدرت بدني فاصله زيادي در دو نيمهها داشــته و شــايد معدل ســني تيم ما در برابر تيمهايي كه مشــغول به ســاختن دوباره تيمشان هســتند، مشــكل اصلي بود. از طرفي ديگر مردان خوب تيم ما در اين دو بازي يعني سيد جالل حســيني ، وحيد اميري ، اشكان دژاگه و ... در سنين بااليي هستند و اين مساله نگران كننده است.

-2 تيم ملي مشــكلي پيدا كرده است كه در بازي با سوريه براي نخستين بار با آن رو به رو شد و آن افت خط دفاعي بود كه به آن ميباليد. متاسفانه خط دفاعي ما با نبودن سيد جالل حسيني دچار افت عجيبي ميشود . مردان كناري خــط دفاعي ما يعني آقايي و حاجي صفي در چپ و وريا غفوري و رضاييان در ســمت راســت داراي باالنس مناســبي از بعد قدرت بدني و حضور در حركات تهاجمي و بازگشــت به آرايش تدافعي نيســتند و تيم ملي مــا بارها به خاطر فضاي مناسبي كه در گوشــههاي محوطه هيجده قدم به علت ضعف مدافعين كناري داده ميشــد دچار مشكل بود و در فاز حمله شايد تنها حركات رضاييان و جهانبخش در نيمه اول بازي با ونزوئال قابل توجه بود.

-3 تيم ملي در خط مياني خأل هافبكهاي تدافعي منسجم و خالق و حامي خــط دفاعي را دارد . بايد اذعان كنيم كه ســعيد عــزت اللهي چون رضاييان، حاجي صفي، آزمون و قوچاننژاد با افت چشــمگيري مواجه شــده است و علي كريمي بازيكني كه به او فرصت بازي بيشتري در اين دو بازي داده شد نتوانست نشانههايي از يك هافبك بينالمللي را نشان دهد . در كنارهها بارقههايي از اميد در حركات اميري و جهانبخش در بازي با ونزوئال ديده شــد و سامان قدوس در نيمه اول بازي با پاناما بسيار درخشان بود.

-4 تيم ملي ايران در اين دو بازي سه گل زد كه هيچكدام توسط بازيكنان خط حمله به ثمر نرســيد و بايد بازيكناني چون انصاريفرد و طارمي و قوچان نژاد و آزمون را داليلي براي چهره نگران كي روش در پايان بازيها دانست. تيم ملي به واقع در فاز تهاجمي همچنان شــتابزده و بيبرنامه و بيدقت است علي رغم اينكه نتايج تيم ملي تا به امروز بسيار خوب است اما شايد نياز به آزمايش نفرات بيشتر و بيگمان بازيهاي تداركاتي بيشتر با تيمهاي بهتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.