عليرضا باز هم در گوفرت امتياز گرفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

گزارشــگر ســايت درگرالندر كه ظاهرا در ورزشــگاه محل انجام بازي ايران و ونزوئال حضور داشــته، گزارش كوتاهي از اين مصاف در اختيار خوانندگانش قرار داده اســت. اين رسانه محور گزارش خود را عليرضا جهانبخــش، زننده تك گل بازي گذاشــت و تيتــر جالبي را هم براي مطلــب خود برگزيد. درگرالنــدر نوشــت: « جهانبخش بــاز هم در گوفرت اشــتاديون امتياز گرفت.» اين رســانه عنوان كرد در گذشــته و زماني كه وينگر تيم ملــي ايران، دوران اوليه حضورش را در فوتبال حرفهاي هلند بــا تيم ان. اي. ســي نايمخن، تجربه ميكرد، بارها در اين ورزشگاه براي تيم سابقش گل زد و امتياز گرفت. او حاال نيز با به تن داشتن پيراهن ايران، اقدامي مشابه با گذشته داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.