كروز: كمبود زمان مهمترين دغدغه است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اوســيانو كروز عصاي دست كي روش در تيم ملي است. او بهعنوان دستيار اول خيلي از مشــكالت را ميداند و در جريان نقاط ضعف و قوت تيم ملي است. او درباره دو ديدار تداركاتي اخير مقابل پاناما و ونزوئــال ميگويد: «نتايج بسيار مثبت اســت. عليرغم سختيهايي كه جهت هماهنگي اين دو مســابقه داشــتيم از جمله تاخيــر فدراســيون در تصميم گيري، كارها از نظر آنچه كه از ســوي تيم ارائه شد و تثبيت كيفيت بازيكنان، به خوبي پيش رفت. ما همه ميدانيم كــه كارهاي زيادي در پيش است كه بايد انجام بدهيم اما چشم انداز بسيار اميدواركننده اســت. حداقل آنچه كه به كار تيم بستگي دارد.»

كروز صحبتهايــش را اينگونــه ادامه ميدهــد: «مقابــل پاناما ســعي كرديم چند بازيكن را در پســت جديد امتحــان كنيم كه به نظر نيــاز به انتخاب بيشــتري داشــتيم. اكنون مقابــل ونزوئال، رونمايــي از يك تيم قويتر بود اما هنوز ســعي ميكنيم مواردي را آزمايش كنيم. در پايــان همه بازيكنان غير از امير عابدزاده كه دروازهبان بود، اين فرصت را يافتند كه در دو بازي حضور داشــته باشند. ما هم به اهدافمان جهت ارائه تجربه بينالمللي بيشــتر به بازيكنان مقابل فوتبال ســرعتي و فشرده آمريكايي رســيديم و حاال ميتوانيم در گروهمان در جــام جهاني بــا آنها روبهرو شــويم. بخصوص كه با توجه به ســيدبندي امكان حضور يك تيــم از آمريكاي جنوبي در گروهمان وجود دارد. فكر ميكنم اين دو بازي براي ما مفيــد بود. هم از نظر شــناخت روي بازيكنان و هم نتيجهاي كه حاصل شد.»

تيم ملــي ‪7 6،‬ مــاه ديگر بايــد در جام جهاني بــازي كند. در اين بيــن نگرانيهايي براي برگزاري بازيهــاي تداركاتي براي اين تيم وجود دارد. همين مســاله كادر فني تيم ملي را نگران كــرده و آنها را بــا دغدغههايي مواجه ســاخته. كروز هم از اين دغدغهها آگاه است. او در پاسخ به ســوالي درباره بزرگترين نگراني تيم از حاال به بعــد ميگويد: «آنچه ما را نگران ميكند احساس نداشتن زمان كافي براي كار كردن با بازيكنان بــه طور ايدهآل تا جام جهاني است. ما اميدواريم كه فدراسيون بتواند به ما كمك كنــد. براي مثال حريفان ما را هر چه ســريعتر تعيين كند تــا اينكه تمام آماده ســازيهاي فني و لجســتيكي بتواند به بهترين شــكل انجام شــود. اگر تصميمات ســريع و صحيح انجام شــود مــا ميتوانيم بهتــر كار كنيــم و شــرايط بهتــري را براي بازيكنان فراهم نماييم تــا تكامل پيدا كرده و رشد كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.