گوچي و موقعيتهايي كه هدر رفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باالخــره نوبــت به رضا قوچان نژاد رسید تا در نوك خط حمله تیم ملي بازي كند.

مهاجمي كه مقابل پاناما و روســیه فرصت بازي پیدا نکرده بــود. رضا قوچان نژاد بــا حضــور در تركیب تیم ملــي مقابل ونزوئــا باز هم به ویژگيهــاي اصلي خود بازگشت.

گوچي بــه مانند آنچه از او در گذشته سراغ داشتیم، توانست چند موقعیت خوب گلزني خلق كند اما هیچکدام از ایــن موقعیتها تبدیل به گل نشــد. مهاجم تیم ملي این شــانس را داشت تا قبل از پایــان دقیقه یك دیدار با ونزوئا گلزني كنــد اما این موقعیت راهي به دروازه پیدا نکرد.

قوچــان نــژاد دقایقي بعد و در نیمــه اول باز هم با یك ضربه به ســمت دروازه، موقعیت گلزني براي تیم ملي خلق كرد اما این موقعیت نیز وارد دروازه ونزوئا نشد.

قوچان نژاد در نیمه دوم البته موفق به گلزني شد اما داور مسابقه این گل را آفساید اعام كرد تا او با حسرت گل نشدن سه موقعیت، این دیدار را در كشوري به پایان ببرد كه از آن بــه فوتبال ایران و تیم ملي معرفي شده بود.

قوچاننژاد بــا توجه به حضور انصــاري فرد، طارمي، آزمــون و كاوه رضایــي كار ســختي براي حفظ جایگاه خود در تیم ملي دارد و باید امیدوار باشــد تا طي ماههاي آینده پیراهن ثابت تیم ملي را به دست بیاورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.