آديداس يك ماه ديرتر لباس ايران را آماده ميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حالي كه كشــورهاي مختلفي مانند آلمان، اسپانيا، آرژانتين و ... از لباس اول خود در جام جهاني با شركت آديداس رونمايي كردهاند اين سوال پيش آمد كه چرا اين شركت آلماني از پوشاك ايران در اين رقابتها رونمايي نميكند و شايد اصال قراردادي ميان فدراسيون فوتبال و آديداس امضا نشده باشد. با اين حال، اين شــركت آلماني كه در حال طراحي پيراهن تيم ملي فوتبال ايران اســت، روز 6 مارس 15( اســفند) از لباس اول و دوم تيمهاي ايران و مراكش رونمايي ميكند. كارلوس كيروش سرمربي تيم ملي فوتبال ايران نظارت مســتقيمي بــر طراحي اين پيراهن دارد تــا همه چيز مطابق انتظارات كادر فني تيم ملي باشد.

البته طبق اعالم فيفــا همه تيمهاي ملي از تاريخ 10 تا 12 بهمن بايد لباس اول و دوم خود را معرفي كنند كه فدراســيون فوتبال ايران هم مانند همه كشورها، لباس خود در اين رقابتها را به فيفا اعالم خواهد كرد. همين مساله مشــكلي جديد براي فوتبال ايران است. لباس ايران 15 اسفند آماده ميشــود اما فيفا حدود يك ماه قبل از اين تاريخ، از تيمهاي ملي خواســته تا لباس اول و دوم خود را معرفي كنند. بايد ديد آيا آديداس با فدراســيون فوتبال كنار ميآيد تا البسه تيم ملي را زودتر آماده كند يا اينكه ايران بايد با پيراهني ديگر از يك شركت ديگر در جام جهاني شركت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.