طباطبايي: بيرانوند از همه بهتر است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هادي طباطبايي كه سالها دروازهبان تيم ملي بود و در عرصه مربيگري هم در تيم اميد و داماش گيالن فعاليت كرده، در خصوص بازي دوستانه ايران مقابل ونزوئال ميگويد: «به نظرم تيم ونزوئال از نظر كيفيت متوســط و رو به پايين بود و تيم قدرتمندي مقابل ما بازي نكرد كه بخواهد تيم ملي ايران را محك بزند. آن چيزي كه مهم است هر بازي تركيب تيم ملي تغيير ميكند، به هر حال فكر ميكنم دليلش اين باشــد كه فشــار مسابقات در جام جهاني زياد است و اگر هم حريفاني مثل ونزوئال براي بازي دوستانه در نظر گرفته ميشــوند اين است كه از بازيكنان جوان هم اســتفاده شــود تا با توجه به فشــار تمرينات تمام نفرات بــراي جام جهاني آماده شــوند. در كل ونزوئال حريفي نبود كه بخواهد ايــران را اذيت كنــد.» طباطبايي در خصوص اينكه در حال حاضر دروازهبانان تيم ملي ايران در چــه وضعيتي قرار دارنــد، اينگونه صحبت ميكند: «به نظر من گلر اول بايد بيرانوند باشد چون در حال حاضر نســبت به دروازهبانهاي ليگ برتر شرايط بهتري دارد. من احساس ميكنم كه بين گلر دوم و يا سومي كه قرار است دعوت بشوند رقابت زياد باشــد ولي در حال حاضر با توجه به شرايط و بضاعتي كه داريم دروازهبانــان خوبي در تيم ملي حضور دارند كه هر يك ميتوانند جانشــين بيرانوند در مواقع لزوم باشــند.» بهتر نيست تيم ملي با تيمهاي قدرتمندي نظير برزيــل، آرژانتين يا آلمان بازي تداركاتي انجــام بدهد؟ طباطبايي در پاســخ ميگويد: «دور قبل تيمهايي بودند كه ميخواستند با تيم ملي ايران بازي كنند ولي ما رغبتي براي بازي كردن با تيمهاي بزرگ نداشتيم اما االن نميدانم چه داستاني هست و چه اتفاقاتي افتاده كه خيلي سخت ميتوانيم بازيهــاي تداركاتي بزرگ را در نظر بگيريم. مطمئنا بعد از جام جهاني همه چيز مشخص ميشود و اميدوارم كه مسووالن فوتبال بازيهاي خوبي را قبل از جام جهاني در نظر بگيرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.