انصاري فرد آماده و سالم در اردوي المپياكوس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــا فروكش كردن تــب بازيهاي ملي و بسته شدن پرونده پلي آف جام جهاني 2018 در قاره اروپا كه چندان به كام يونانيها خوش نيامد، رسانههاي اين كشور بار ديگر به حواشي سوپرليگ يونان پرداختند و در اين بين ستاره ايراني المپياكوس يكي از سوژههاي جذاب آنها در صفحات و اخبار ســايتها بود. المپياكوس كه اين روزهــا با تاكيس لمونيس ســرمربي جديد خود و بازگشــت كريــم انصاري فرد به تركيب اصلي دوباره به جمع مدعيان قهرماني برگشته است در شــرايطي خود را براي بازي شــنبه آينده مقابل لوادياكوس آماده ميكند كه امانوئل امنيكه (مهاجم نيجريهاي) مصدوم است؛ اوروس (مهاجم صربستاني) خارج از فرم مطلوب به نظر ميرســد و محمد بن (مهاجم كوموري) هم به ســرماخوردگي شديد مبتال شده تا از فهرســت تيم كنار بماند. از همين رو بســياري از كريم بهعنوان اميد اول گلزني نام ميبرند. ســايت هواداري باشگاه المپياكوس بــا درج تصويري از مهاجم ايراني مدعي شــد لمونيس از اينكه ســتاره گلزن خود را ســالم و آماده از تيــم ملي ايران تحويــل ميگيرد، خوشــحال است. همچنين ســايت SDNA هم نوشــت: «انتظار ميرود كريم انصاريفرد از امــروز در تمرينات گروهي المپيا شــركت كند. اين مســاله به معناي حضور انصاريفرد براي بازي با لوادياكوس اســت. مهاجم ايراني در دومين بازي تداركاتي ايــران برابر ونزوئال در هلند به ميدان نرفت و بنابراين از نظر بدني سرحال است و خسته به نظر نميرسد.»

المپياكوس شــنبه هفته آينده در بازي خانگــي هفته يازدهم ســوپر ليــگ يونان به مصاف لوادياكوس مــيرود. ياران انصاريفرد هماكنون با 17 امتيــاز در رتبه چهارم جدول ردهبنــدي ايســتادهاند و برتــري در ايــن بازي خانگــي ميتواند آنها را بــه يك قدمي صدرنشين برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.