پورعلي گنجي، رهبر خط دفاع ايران در جام جهاني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مرتضــي پورعلــي گنجــي كــه در ســومين فصل حضور خود در السد قطر به يكي از ســتارگان اين تيم تبديل شده، در 24 ســالگي از تجربه بااليي در دفاع مياني برخوردار اســت. پورعلي گنجي در ســال 2017 يكي از بازيكنان پركار تيم كيروش بوده كه 9 بازي را در تيم ملي پشــت ســر گذاشته است. مدافع شــمالي تيم ملي در ديدار برابر ونزوئال نيــز روز پرتحركي را از خود به نمايش گذاشت و بارها در فاز تدافعي و تهاجمي حاضر شد. پورعلي گنجي ضمن اينكه بارها مهاجمان ونزوئال را در دستيابي به فرصت ايدهآل ناكام گذاشت، سه بار نيز در زمان ارســال ضربات ايســتگاهي ايران صاحب موقعيت شد و با بدشانسي نتوانست از آنها سود ببرد. او در جمع شاگردان فعلي كيروش از بيشترين شــانس براي حضور در روســيه برخوردار اســت. كي روش هم به تواناييهاي پورعلي گنجي دل بســته و هدايت خط دفاع تيم ملي را به او ســپرده. بازيكني كه به نظر ميرسد در بهترين فرم ممكن در جام جهاني بازي خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.