سايت داريو اسپورتيوو: ايران با آزمون شگفتي ميسازد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سايت «داريو اسپورتيوو» ايتاليا در گزارشي به بررسي پديدههاي احتمالي جام جهاني 2018 روســيه پرداخته و از تيم ملي ايــران بهعنوان يكي از اين تيمها ياد كرده است.

اين ســايت با معرفي برخي تيمها از جملــه مكزيك بهعنــوان پديدههاي احتمالي جام بيســتويكم، درباره تيم ملي ايران نوشــته اســت: «يك پديده احتمالي ديگــر ميتواند تيم ملي ايران باشد، سومين تيمي كه بعد از روسيه و برزيل حضورش را در جام جهاني قطعي كرد. ايــن تيم كه ســه دوره قهرماني در جــام ملتهاي آســيا را در كارنامه دارد، تاكنــون در 4 دوره جــام جهاني به ســالهاي ‪2006 ،1998 ،1978‬ و 2014 شركت كرده است. سرمربي اين تيم كارلوس كيروش پرتغالي اســت، فردي بســيار با تجربه كه در ســاختن تيمهاي قدرتمند و شناسايي چهرههاي جذاب و بااستعداد براي تيمش مهارت دارد و استاد است.»

داريو اســپورتيوو در ادامه نوشت: «يكــي از بازيكنــان جــوان تيم ملي ايــران كه در جام جهاني ممكن اســت بازيهايــش به چشــم بيايــد بازيكن تيم روبين كازان، ســردار آزمون است. بازيكني متولد ســال 95 كه در همين سن و سال پايين هم تا االن بيش از 20 گل ملي در كارنامه دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.