شكاري در انديشه جام جهاني 2022

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يك ســايت ايتاليايي از درخشش رضا شكاري و اميدواري او به حضور در جام جهاني نوشت.

به گــزارش ،tuttomercato در رقابتهاي اخير جام جهاني جوانان كه در كره برگزار شد و انگليس به قهرماني رســيد، خيلــي از ســتارههاي جهان توانستند خودشان را نشان بدهند.

يكي از اين بازيكنان رضا شــكاري بود كه عملكرد بسيار خوبي با تيم ملي ايران در اين رقابتها داشــت. هر چند كه ايران در مرحله گروهي اين رقابتها حذف شد، با اين حال بازيهاي زيباي رضا شــكاري باعث شد تا او مورد توجه چند تيــم از جمله روبيــن كازان قرار گيرد و به اين تيم برود.

شــكاري بعد از بازيهاي زيبا در جام جهاني راه ســردار آزمون را پيش گرفت و به فوتبال روسيه رفت. شكاري، هافبك مركزي است و بازيهاي خوبي از خود به نمايش ميگذارد. اين بازيكن 19 ســاله از توانايــي و تكنيك بااليي برخوردار است.

كنترل توپ خــوب و هوش باالي بــازي، از جملــه ويژگيهاي شــكاري محسوب ميشود. شايد مقايسه با كاكا درست نباشــد ولي جام جهاني بعدي ممكن است صحنه درخشش اين ستاره ايرانــي در بزرگترين عرصــه فوتبال جهان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.