بازگشت قدرتمندانه «سیدجالل»

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

بين حضور و يا عدم حضور ســيدجال حســينی در ديدارهای پرســپوليس و بازیهای تيم ملی فوتبال ايران دنيايی تفاوت وجود دارد و اگر هنوز به اين مســاله معتقد نيستيد يك اتفاق ويژه را در نيمه اول مسابقه دوستانه دوشنبه شب تيم ملی برابر ونزوئا در خاک هلند به ياد آوريد.صحنهای را كه نظم دفاعی ايران به هم ريخت و توپ سرگردان شده نصيب مهاجم حريف شد و او از درون 18 قدم مركز دروازهای را نشــانه گرفت كه اثری از عليرضا بيرانوند در آن مشاهده نمیشد (او جلوتر رفته و جا مانده بود) اما ســيدجال حاضر بود تا سريعا در جای خالی ايجاد شده بايستد و توپ را با ســينه دفع كند و اگر هر كسی به جای او بود دروازه ايران فرو میريخت و كار تيم ملی برای نيمه دوم سختتر میشد.

مساله حیرتآور همه اين درخششهای مستمر از جانب سيدجال شايد از منظر فنی و هوشی جای تعجب نداشــته باشــد اما اين مساله قطعا حيرتآور اســت كه چطور وی در 37 ســالگی نيــز نزول نكرده و كيفيــات خوب خود را محفوظ نگه داشــته و حتی به اعتقاد اكثريت هر ســال بهتر از سال پيش بازی میكند. بخشی از اين درخشش ابدی )!( به اين نكته برمیگردد كه حســينی برخاف برخی همتاهايش قدر خــودش و جايگاهش را میشناســد و هر كار الزمــی را برای حفظ خود انجام میدهد و حاشــيه نــدارد و كاما متمركز بر حرفه خود اســت. البته او و حسين ماهينی به سبب احراز سمت كاپيتانهای اول و دوم پرســپوليس مجبــور به ابــراز نارضايتی آشكار خودشــان و ســاير اعضای اين تيم در زمان بروز بحرانهای مالی هســتند و اضافه بر اين هنوز عدهای معتقدند كه ســيدجال نبايد كمتر از دو ماه پيش در بازی رفت پرســپوليس با الهال كه نتيجه آن برای ترسيم سرنوشت قرمزها در ليگ قهرمانان آســيا حياتی بود، صحنــه را خالی میكرد و در صورت حضور وی پرســپوليس هرگز با نتيجهای نمیباخت 4( - صفر) كه جبران آن در ديدار برگشت غيرممكن باشد.

آثار وجودی وی با اين حال فرض را بر اين میگذاريم كه كاپيتان ســرخها و ســرگروه اول تيم ملــی در مطرح كردن بهانه مصدوميت ديرپای زانو و ســاق پايــش محق بوده و به لحاظ فيزيكی نمیتوانسته است روبهروی تيم تجهيز شده عربستانی بايستد. با چنان فرضی و نگاهی حاال كه دو ماه از بازگشــت او به ميادين میگذرد بهتر میتوانيم آثار وجــودی و قدرت بيكران وی را حس كنيم و دريابيم كه چرا در غياب او اســتواری دفاعی سرخها حداقل 40 درصد كاهش میيابد و به چه سبب حضور وی دفاع محكم تيم ملی را محكمتر میكند. نقش ســيدجال در رسيدن پرسپوليس به نيمه نهايی ليگ قهرمانان آســيا و همچنين تيم ملی به مرحله نهايی جام جهانی بيســت و يكم بدون گفتوگو بوده اســت و او حتی در ديدار رفت برابر ازبكســتان در شهر تاشكند روی يك ضربه ايستگاهی جلو رفت و تك گل منجر به پيروزی حساس ايران در آن مسابقه را به نام خود نوشت و هرگاه بحث سرعت عمل و تصميمگيری لحظهای برای نجات تيم ملی و پرســپوليس از مخمصهها در ميان بوده، حسينی بهترين بيانها را به جا گذاشــته است. اين در حالی است كه ياران كناری او در مركز خط دفاعی تيم ملی بين 10 تا 15 سال از او جوانتر هستند و هر جور كه به قضيه نگاه كنيم نبايد پورعلیگنجی، چشمی و همچنين كنعانیزادگان را در سلسله مراتب قدرت جسمانی و هوشياری در تصميمگيری پايينتر از سيدجال بيابيم اما دقيقا میيابيم!

تقویم مهم نیست موفقيت مســتمر ســيدجال ثابتكننده اين فرضيه هم هست كه اگر تاش كنيد و از جان مايه بگذاريد باال رفتن سن و ورق خوردن تقويم آنقدر كمرنگتــان نمیكند كه كنارتان بگذارند و برعكس اگر واقعا سرســخت و جنگجو و شايســته باشيد، «سيدجال حســينی» خواهيد شد. مدافعی كه حتی فيفا هم نتوانســت او را تحسين نكند و به عنوان يكی از مدافعان وسط تيــم برگزيدهاش در يكی از هفتههای برگــزاری مرحله انتخابی جام جهانی روسيه انتخاب كرد.

برخالف شــجاع خلیلزاده كــه محروم اســت و به بازي با پدیده مشــهد نميرســد، شــایان مصلح این روزها خیلــي امید دارد كــه در این بازي در تركیب اصلي پرســپولیس قرار بگیــرد. البته همه این اتفاقــات به وضعیت حســین ماهیني بســتگي دارد. یعني اگر ماهیني...

فرشاد احمدزاده و حسین ماهیني دیگر آن شادابي همیشگي را ندارند و از خندههایشــان خبري نیست چون هر 2 همچنان مصدوم هســتند و مجبورند باز هم دور زمیــن بدوند. البته برخالف احمدزاده كه مطمئنا به بازي با پدیده مشهد نميرسد، ماهیني امیدوار است بتواند خودش را به...

بازیکنان جوان و امید پرسپولیس در تیم بزرگساالن آنقدر كار را جدي گرفتند كه بعید نیست به زودي نظر برانکو را جلب كنند. این بازیکنان كه مدتي است با تیم بزرگساالن پرسپولیس تمرین ميكنند، حاال ميتوانند از تجربه بازیکناني مثل بشار رسن و ... استفاده كنند و زیر...

محسن مسلمان این روزها متفاوت با همیشه است. او انگیزه زیادي دارد و تالش ميكند در تمرینات آنقدر خوب كار كند كه دل برانکو را به دست بیاورد تا باز هم به تركیب اصلي پرسپولیس برسد. مسلمان به خوبي ميداند با حضور بشار رسن و البته بازگشت احمدزاده كار سختي دارد....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.