پاسكاري و پرسینگ

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرسپوليسيها تمرين ديروز را در دو بخش در زمين و سالن دنبال كردند.

اين تمريــن 10 صبح آغاز شــد و بازيكنان بعــد از اينكه بدنهايشــان را گرم كردند، در حالي كه دروازهبانها زير نظر ايگور به تمرين مشــغول شده بودند، به پاســكاري تكضرب و سپس پرسينگ پرداختند.

سرخپوشان در ادامه دو گروه شدند. آنها بايد از بين موانع مختلف ميگذشتند و بعــد با بغل پا به توپ ضربه زده و آن را درون دروازههاي كوچك قرار ميدادند.

پس از 70 دقيقــه، تمرين در زمين چمن بــه پايان رســيد و بازيكنان براي ادامه برنامههاي آمادهســازي خود راهي سالن بدنسازي شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.