سكوت به جاي تكذيب

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تكذيب، هميشــه تنها پاسخ باشگاه پرســپوليس به اخبــار و اتفاقــات اين باشــگاه بود اما جالب اينكه جريمه شدن قرمزپوشــان به خاطــر لباسهاي فصل پيــش را هنوز هيچكــس تكذيب نكرده است.

حتــي پنــدار خمارلو مديــر روابط عمومي باشــگاه كه دربــاره اين موضوع صحبت كرده، حاضر به تاييد و يا تكذيب آن نشــده و فقط گفته: «در حال حاضر صحبتي دربــاره اين موضــوع نخواهيم داشــت اما آن را بيپاســخ نميگذاريم. قطعــا در روزهاي آينده دربــاره جريمه بازيكنان شفافسازي ميكنيم تا همگان از اين موضوع مطلع شوند و ديگر شك و شبههاي باقي نماند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.