مزايده پیراهن امضا شده پرسپولیس در شهرآورد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بازيكنــان و مربيان پرســپوليس در راســتاي كمك به هموطنان كرمانشاهي كه در زلزله اخير دچار خسارات شديدي شــدهاند، قصد دارند يك پيراهن از اين تيم را كه در شــهرآورد استفاده شده از طريق مزايده به باالترين قيمت به فروش برســانند و كل درآمد حاصل از اين كار خداپسندانه را به زلزلهزدگان اهدا كنند.

اين مزايده قرار است به زودي انجام شــود و هموطناني كه قصد دارند در اين امر خداپســندانه شركت كنند، ميتوانند قيمت پيشنهادي خود را به باشگاه اعام كنند. اين پيراهن به همين منظور توسط كليه بازيكنان و مربيان پرسپوليس امضا شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.