پرسپولیس چقدر از تیمملي سود ميبرد؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

يادتــان هســت روزي را كه برانكو گفــت كاري ميكنــد كه پرســپوليس دســتكم 6 بازيكن در تيمملي داشــته باشد؟ پروفســور آن روزها تازه به تهران برگشــته بــود و از پرســپوليس، فقط محمدرضــا خانــزاده در تيمملــي بود. پرسپوليســيها اما به چنين «تيمملي» عــادت نداشــتند و پروفســور هم قول داد از بازيكنانــي كه منتقدان ميگفتند پيراهن پرسپوليس به تنشان زار ميزند، مليپوش بسازد. حاال اما كه چنين شده، همه پرسپوليســيها و شايد حتي خود برانكو آرزويشــان اين باشد كه كيروش پرسپوليســيها را كمتر به بازي بگيرد؛ به خاطر خود پرســپوليس كــه بعد از تعطيات بازيهايش با فشردگي برگزار ميشــود و دســتكم به دو تيــم آماده نياز دارد. با اين حال، ســرمربي تيمملي همچنان بر اســتفاده از پرسپوليســيها اصرار ميورزد.

تيمملي بعد از تعطيل كردن ليگ، براي انجام دو بازي دوســتانه راهي اروپا شد و در بازي اول برابر پاناما، بيرانوند و طارمي را در تركيب اصلي خود داشــت. ســيدجال و اميري هم بهعنوان بازيكن تعويضي وارد زمين شدند. در بازي دوم مقابــل ونزوئا اما كيروش از هر ســه پرسپوليســي كه ميتوانند در ديدارهاي آينده عصاي دست برانكو باشند (بيرانوند، سيدجال و اميري) اســتفاده كرد. اين اتفــاق قبا هم رخ داده بــود. در اردوي قبلي، تيمملي بدون پرسپوليســيها به ديدار توگو رفت تا بگويند كيروش پيش از بازي سرنوشتساز پرسپوليس در نيمه نهايي ليگ قهرمانان برابر الهال دســت دوستي به ســوي برانكو دراز كرده و به بازيكنانش استراحت داده است.

او امــا خاف اين را ثابت كرد و در بازي بعدي با روســيه، هر چهار بازيكن پرسپوليس را در تركيب اصلي تيمملي به ميدان فرســتاد. البته كيروش نشان داده كه آزمون و خطاها را در بازيهاي اول از سر ميگذراند. اختتاميه اردوهاي تيمملي اما هميشه باشــكوه است و از آنجا كه پرسپوليســيها نقش پررنگي در تيمملــي دارند و بازيكنان اصلي تيم كيروش هستند، هميشه به بازي گرفته ميشــوند كه خب اين در شرايط فعلي، خيلي خوشــايند برانكو نيست. به اين دليل كه او و تيمش بازيهاي حساس و فشردهاي را در ليگ برتر پيشرو دارند و كوچكتريــن مصدوميتي ميتواند آنها را به دردســر بيندازد اما آيا پرسپوليس از اينكه مليپوشانش حتي در تعطيات ليگ هم در شــرايط بازي قــرار دارند، سود نميبرد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.