برانكو بازيكن جديد نميخواهد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حــرف آخر را ســرمربي پرســپولیس روزي به زبــان آورد كــه گفــت: «االن مهمترین وظیفه باشــگاه، حفــظ بازیکنــان فعلي تیم اســت.» حاال این شــایعهها چــه ميگویند كــه هر روز یــك بازیکن را كنــار نام پرســپولیس علــم ميكنند؟ به قول پروفســور حتــي آنقدر باهوش نیســتند كــه به وقــت حرافــي، محرومیت باشــگاه را هــم در نظــر نميگیرنــد؟ برداشــتها از این محرومیــت البتــه خیليها را بــه اشــتباه انداخت. واقعیت اما این اســت كه باشــگاه پرســپولیس از فعالیت در دو پنجره نقل و انتقاالتي پیشرو (زمستان امسال و تابستان ســال آینده) محروم شده و تنها شانســش، تمدید قرارداد با مربیان و بازیکنان فعلي اســت. فیفا البته چندي پیش در واكنش به اســتعالم باشــگاه اعالم كرده بود كــه این محرومیت با باز شــدن پنجره نقل و انتقاالت زمســتاني آغاز ميشــود و تا پیــش از آن، پرســپولیس اگر بخواهد ميتواند بازیکن آزاد (ســهمیه فیفــا) جذب كند.

همين جذب بازيكن آزاد بود كه پرسپوليس را به دردســر انداخت و باعث شــد شايعهها هر روز نام يــك بازيكن را بهعنــوان خريد جديد سرخپوشــان معرفي كنند. منظــور از بازيكن آزاد اما بازيكني است كه تا پيش از بسته شدن پنجره تابســتاني نقل و انتقاالت 15( شــهريور ماه) قراردادش به پايان رسيده و يا فسخ شده و بعد از آن، با هيچ باشگاهي قرارداد نبسته باشد. اينجور بازيكن خريدن هم البته خودش شرايطي دارد و شرطش، خالي بودن فهرست پرسپوليس اســت. حال آنكه اين باشــگاه هر 18 ســهميه فهرست بزرگســاالن خود را پر كرده و تنها سه تا از ســهميههاي زير 23 سالش خالي ماندهاند. حتي اگر از اين مورد كه در واقع مهمترين شرط براي جــذب بازيكن جديد اســت هم بگذريم، تازه ميرســيم به برانكو كه بينيازي تيمش از بازيكن جديد را هر روز تكرار ميكند و شايعهها گوششان بدهكار نيست. دوباره از جذب اشكان دژاگه و عليرضا حقيقي مينويسند؛ بدون اينكه شرايط اين بازيكنان و حتي شرايط باشگاه را در نظر داشــته باشند. شايد حقيقي به اميد حضور دوباره در پرسپوليس از سوئد برگشته باشد اما او تا همين چند هفته پيش براي اسكيلستونا بازي ميكرد و اصا ســهميه آزاد به حساب نميآيد. هر چند اگر آزاد هم بود، فهرســت پرسپوليس براي حضورش جاي خالي نداشت.

مثل دژاگه كه البته بازيكن آزاد و ســهميه فيفا شمرده ميشود اما نميتوان او را در فهرست زير 23 ســالهها جا داد و مهمتر اينكه سرمربي هم ميلي به حضور او در پرسپوليس ندارد. برانكو حتي به باشگاه هم اعام كرده كه تيمش بازيكن جديــد نميخواهد و تاكيدش هم اين بوده كه در نيمفصل هيچ بازيكني از پرســپوليس نرود. حاال پرسش اين است كه وقتي ســرمربي نميخواهد و باشــگاه هم جاي خالي ندارد، چه كساني براي انتقال بازيكن به پرسپوليس تاش ميكنند؟

يادمان هست از همان ابتداي حضور برانكو، هوادار متمول پرســپوليس در هر نقل و انتقاالت بــراي جذب دژاگه تاش ميكــرد و با هر «نه» پروفســور شكســت ميخورد. جالبتــر اينكه حاال عضو تــازهوارد هيات مديره باشــگاه يعني محمدرضا حاجيبيگــي هم كه اتفاقا مثل همان هوادار متمول شــايعه مديرعاملياش چند روزي اســت دهان به دهان ميچرخد، به جذب دژاگه و حقيقي مصر اســت و تا امروز جز نه، پاسخي از برانكو نگرفته است.

برانکو حتي به باشگاه هم اعالم كرده كه تیمش بازیکن جدید نميخواهد و تاكیدش هم این بوده كه در نیمفصل هیچ بازیکني از پرسپولیس نرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.