گرشاسبی به عنوان مدیرعامل وعده تمدید با برانکو را داد؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس مديرعامــل نــدارد و قــرارداد سرمربياش هم در پايان فصل به پايان ميرسد. براي نشســتن روي صندلي مديرعاملي گزينه بسيار است اما برانكو ايوانكوويــچ انتخابهايش را كه قطعا يكي دو تا نيست، به پرسپوليس و تيمملي كرواسي محدود كــرده و با همين دو پيشــنهاد هم بر ســر دوراهي مانده اســت. ما ميگوييم دوراهي وگرنه خودمان هم ميدانيم كه هموطنان برانكو براي نشســتن او روي نيمكت تيمملي كرواسي چقدر مشتاقند و فدراسيون فوتبال اين كشــور هم عهد كرده كه تيمش را جز با برانكو، به روســيه نفرستد. اين همان دليلي است كه تمديد قرارداد برانكو ايوانكوويچ با پرســپوليس را تا امروز به تعويق انداختــه و البته كنارهگيري ناگهاني طاهري و تغييرات احتمالي در مديريت باشــگاه هم با او همراه شــدهاند تا مجبور نباشــد به اين زوديها درباره آيندهاش تصميم بگيرد.

در همه روزهايي كه بحث سرمربيگري برانكو در تيمملي كرواســي مطرح بود (و هنوز هست)، او همه پرســشها در اينباره را بيپاسخ گذاشته و همه چيز را به پايان فصل موكول كرده اســت. بــه جاي او اما حميدرضا گرشاســبي كه در نبود طاهــري بهعنوان سرپرست موقت باشگاه پرســپوليس فعاليت ميكند، قول تمديــد قرارداد داده: «خود مــن در اين مورد با توجه به عملكرد مناسب و مطلوب سرمربي پرسپوليس و رضايــت وزير ورزش و جوانــان و هواداران از برانكو، با او جلســهاي خواهم داشــت و در نهايت با رضايت و خواســت هيات مديره، برانكو در پرسپوليس ميماند چرا كه او عاشق ايران و عاشق پرسپوليس است.»

گرشاســبي گفته كه خودش شــخصا بــا برانكو به مذاكره خواهد نشســت و از طرفــي اين ادعا را در مصاحبه با ســايت رســمي وزارت ورزش و جوانان به زبان آورده اســت. شايد درست اين باشد كه باور كنيم گرشاسبي بيش از همه نامهايي كه تا امروز شنيدهايم، براي مديرعاملي باشگاه پرســپوليس شانس دارد و با علم به اين موضوع، از تمديد قطعي قرارداد برانكو خبر داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.