شجاع تا كي از تركیب اصلي دور ميماند؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

– انصــاري كه تركيــب ثابت دفــاع مياني پرسپوليس در فصل گذشــته بود، به تركيب برگردد. اين هم امــا دليل خوبي براي دوري شجاع از تمرينها نيست و اتفاقا برعكس، او را اين روزها جديتر و باانگيزهتر از هميشــه در تمرينات پرســپوليس ميبينيم. شايد براي اثبات دوباره خود به برانكو و حفظ جايگاهش در تركيــب اصلي پرســپوليس در هفتههاي آينده. اصال احتمالي وجود دارد كه شــجاع به دليل درخشش زوج ســيدجالل - انصاري از تركيب پرسپوليس دور بماند؟

كمترين حاصل درگيريهاي رخ داده در شــهرآورد براي پرسپوليس، محروميت مدافع محبوب بود. شــجاع خليلزاده كه از وقتي به پرســپوليس آمده در همــه بازيها حضوري ثابت داشــته اســت، به خاطر اين محروميت شانسي براي حضور در بازي هفته آينده مقابل پديده ندارد و بايد جايش را به محمد انصاري بدهد كه فصل پيش، زوج ســيدجالل در خط دفاعي بود. شجاع و انصاري البته در اين فصل هم بارها كنار هم در قلب خط دفاع به ميدان رفتهاند اما اين بار قرار اســت زوج سيدجالل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.