شكايت بنگستون نميتواند پرسپولیس را محروم كند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهاجــم هندوراســي پيشــين پرســپوليس از اين باشــگاه شــكايت كرده امــا گويا اين شــكايت نميتواند دليــل قانعكنندهاي بر محــروم كردن پرســپوليس از حضور در ليگ قهرمانان آسيا باشــد. البته كه جري بنگستون با شكايت خود به فيفا ميتواند پرسپوليس را به دردســر بيندازد و محكومش كند اما خوبياش اين است كه نميتواند مانع حضور اين تيم در ليگ قهرمانان آســيا در سال 2018 شــود. اين البته ادعايي اســت كه خود پرسپوليســيها مطرح كرده و گفتهاند دليل اين امر كه شكايت بنگســتون نميتواند كوچكترين تاثيري بر حضور پرســپوليس در ليگ قهرمانان بگذارد، اين اســت كه اين شــكايت به تازگي انجام شده و اصا مشخص نيست پرســپوليس در ايــن پرونده شكســت ميخورد يا نه؟ در واقع مشخص نيست كه آيا باشگاه پرسپوليس ميتواند دفاع خوبي داشــته باشد يا برنده اين پرونده، مهاجم هندوراسي خواهد بود.

وقتــي پروندهاي به تازگي شــكل گرفته و وضعيت مشخصي ندارد، دليلي هم وجود ندارد كه ایافســی با اتكا به آن، تيمي را از ليگ قهرمانان آسيا حذف كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.