سیدجالل - انصاري؛ زوج دفاعي پرسپولیس مقابل پديده

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســيدجالل انصاري كــه موفقترين زوج پرســپوليس در دفاع مياني (در سالهاي اخير) بوده، از ابتداي فصل هفدهم هرگز تكرار نشــده بود. اين بار هم برانكو چــاره ديگري ندارد وگرنــه هرگز به تركيــب تيم برندهاش دســت نميزد؛ حتي با هدف اســتفاده از خط دفاع رويايــي فصل پيش. شــجاع خليلزاده به خاطر درگيــرياش با بازيكنان اســتقالل در شــهرآورد، از همراهي پرسپوليس در بازي دوشــنبه آينده برابر تيم پديده محروم شده و محروميتش توفيقي اجباري براي پرســپوليس و برانكو است كه يك بار ديگر تركيب دفاعي فصل پيش را كه بهترين دفاع ليگ برتر شــده بود، به بازي بگيرند. در واقع ســرمربي كروات پرسپوليس مجبور اســت در نبود مدافع مورد عالقــهاش محمد انصاري را در دفاع مياني در كنار سيدجالل حسيني به بازي بگيرد و اين در حالي است كه پرسپوليس در دو بازي اخير خود مقابل استقالل و سايپا دروازهاش را بسته نگه داشــت و بايد ديد آيا سيدجالل انصاري هم مقابل زوج خطرناك خط حمله پديده (خلعتبري و قاضي) موفق خواهند بود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.