جالل اكبري هم از پرسپولیس شكايت ميكند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مثــل خيلي ديگــر از بازيكناني كه در 15-16 ســال اخير پيراهن پرسپوليس را به تن كردهاند، جالل اكبري هم شاكي شده و طلبش را ميخواهد.

او كــه از ســال 88 تــا 90 بازيكــن پرســپوليس بــود، تهديــد كــرده كــه به كنفدراسيون فوتبال آسيا شكايت خواهد كرد: 130« ميليون تومان از مبلغ قراردادم از سال 90 را از پرسپوليس طلبكار هستم. البته قبال به كميته انضباطي شكايت كردهام و آنها هم راي قطعــي را به نفع من صــادر كردند اما هنوز نتوانستهام طلبم را از باشگاه پرسپوليس بگيرم. براي همين تصميم گرفتهام موضوع را به كنفدراسيون فوتبال آسيا گزارش كنم. در حال حاضر مشــغول ترجمه متن شكايتم هســتم و به زودي آن را ارسال خواهم كرد. آنطور كه من شــنيده و ديدهام فكر نميكنم ديگر راههاي مســالمتآميز جــواب بدهد. متاســفانه احتــرام الزم را بــراي بازيكنان قايل نيستند و جالب اينكه حتي با ما تماس نگرفتهاند كه بياييــد مذاكره و توافق كنيم. باشگاه پرســپوليس براي منافع خودش هم شــده بايد هرچه سريعتر با ما توافق ميكرد اما حاال كه اين اتفاق نيفتاده، من صددرصد به كنفدراسيون فوتبال آسيا شكايت خواهم كرد.» پرسپوليس انگار نمیتواند روز خوش ببيند. اين تيــم آنقدر طلبــكار دارد كه هر روز يك شــكايت جديد از راه میرسد. بايد صبر كرد و ديد ســرانجام اين باشگاه بزرگ میتواند با تمام طلبكاران تسويه حساب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.