آينده مبهم نوراللهي و نگراني برانكو

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با وجود حضــور در دو بازي برابر الهــال، احمد نوراللهــي هنوز مجوز بازي در ليگ برتر را به دست نياورده و در آيندهاش جز ابهام، چيزي به چشم نميآيد.

در نيمفصل ليگ شــانزدهم بود كــه نوراللهي خودش را ســرباز كرد و به تراكتورسازي رفت و تنها سه هفته بعد از آن و با توجه به محروميت نقل و انتقاالتي اين باشــگاه، او هم از بازي كــردن محروم شــد. نوراللهي حاال به لطف كسري خدمت چند ماههاش به پرسپوليس برگشــته و حتي در نيمه نهايي ليگ قهرمانــان به ميدان رفت اما اجازه نميدهند در ليگ برتر بازي كند. در حالي كه ميگفتند ســربازي او 29 شــهريور بــه پايان ميرســد، كارت پايــان خدمتــش هنــوز صادر نشــده؛ گويا به اين دليل كه نوراللهي دوران آموزشــي را پشت سر نگذاشته و بايد اين دو ماه را در لشــگر عاشورا بگذراند. بعد گفتند با مساعدت صورت گرفته توسط باشگاه تراكتورسازي، او صبحهــا ميرود پــادگان و عصرها در تمرين پرسپوليس شركت ميكند. اين اتفاق هــم اما هنوز رخ نداده و نه تنها احمد نوراللهي بلكه مســووالن باشگاه پرســپوليس هم از زمان صدور مجوز بازي او در ليگ برتر بيخبرند.

آخريــن خبر دربــاره اين بازيكن را ســردار كمالي اعام كرد كه گفت هيــچ بازيكني از جمله احمد نوراللهي بدون گذراندن دوران آموزشي، كارت پايــان خدمــت نخواهد گرفــت. اين وضعيت حاال دغدغه تازهاي را گذاشته پيشروي برانكو كه در پســت هافبك دفاعي تنها محســن ربيعخواه و كمال كاميابينيــا را دارد و در صورت غيبت هر يك از آنها، دســتش خالي خواهد ماند. آقاي ســرمربي براي جانشــيني كمال و ربيعخواه به بازگشــت احمد نوراللهي اميد بســته بود كه وضعيت مبهم اين بازيكن آخرين اميدهايش را هم به باد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.