پولم را ندهند، شكايت ميكنم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در اين روزهايي كه هر شكايت تازه ميتواند مجوز حرفهاي پرسپوليس را به خطر بينــدازد، مهدي جعفرپور هم اين باشــگاه را تهديد كرده است. بازيكني كه درخشــان او را به پرسپوليس آورد و بازياش هم نميداد اما حاال در حالي كــه پيراهن تيــم صبا را به تــن دارد، يكي از طلبكاران باشگاه است و تهديد به شــكايت كرده: «مــن 160 ميليون تومان از پرســپوليس طلب داشتم كه 40 ميليــون را بخشــيدم و براي 120 ميليــون باقيمانــده راي قطعي كميته انضباطــي را گرفتهام. اگــر هم پولم را ندهند، به كنفدراســيون فوتبال آســيا شــكايت ميكنم. ســه ســال است از باشگاه پرسپوليس ميخواهم مطالبات من را پرداخــت كنند كه فكر نميكنم براي باشگاهي كه بازيكنانش ميلياردي قــرارداد ميبندنــد، 120 ميليون زياد باشــد. دو ســه روز پيش به باشــگاه پرســپوليس رفتم اما گفتند بايد صبر كنم تا طاهري برگردد. در اين سه سال باالي صدبار به باشگاه پرسپوليس رفته و خواهش كردهام كــه طلبم را بدهند اما اين بار كوتــاه نميآيم و اگر باز هم پولــم را ندهند، بر خاف ميل باطنيام به كنفدراســيون فوتبال آسيا شكايت ميكنــم. البته اين موضــوع فقط براي پرسپوليس نيســت. جالب اينكه حتي وقتي براي روشن شــدن تكليفمان به كميته تعييــن وضعيــت بازيكنان در فدراســيون ميرويم، از ما ميخواهند 4-5 ميليون تومان به حساب فدراسيون بريزيم تا به مشــكلمان رسيدگي كنند كــه اين خــودش يك مشــكل بزرگ است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.