تيراندازهاي کمتري راهي اندونزي ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مربــي تیم ملــي تیراندازي ميگوید که با توجه به تغییرات در رشــته تیراندازي توسط فدراسیون جهاني کار براي تیراندازان سخت شده و ممکن است نفرات کمتري را در بازيهاي آسیایي اندونزي داشته باشیم.

ابراهیــم اینانلو با اشــاره به تغییراتي که در قوانین فدراســیون جهاني انجام شده، ميگوید: «تغییراتي در این دوره از بازيهاي آسیایي براي رشته تیراندازي اعمال ميشود. قوانین تغییر کرده و برخي از رشتهها اضافه و برخي دیگر کم شدهاند. این تغییرات هر چند براي کل کشورها است اما مشکالتي را براي ما ایجاد ميکند. در تمام بازيهاي آســیایي قوانین رشته تیراندازي ثابت بود، ولي اکنون بعد از سالها این نخستین دوره است که تعداد رشتهها کم یا زیاد شــده اســت. 300 متر اضافه شده و ماده خفیف درازکش مردان و زنان حذف شــده اســت. هر چند ما فشنگ براي خفیف درازکش نداشتیم اما ميتوانستیم در این رشته مدال کسب کنیم. از طرفي ما در رشــته 300 متر هم تیرانداز نداریم.» با توجه به این تغییرات حاال ســوال این اســت که چه تعداد تیرانداز راهي بازيهاي آسیایي ميشوند؟ اینانلو در پاسخ به این پرسش ميگوید: «معلوم نیســت. ممکن اســت تعداد نفرات کمتري را نســبت به سالهاي قبل داشــته باشیم. با این شرایط و تغییر قوانین در تیراندازي ممکن است تنها 60 تا 70 درصد نفرات قبل را به بازيهاي آســیایي اعزام کنیم که این موضوع کار را براي ما سخت ميکند. من از این تغییرات راضي نیستم اما تغییراتي است که از سوي فدراسیون جهاني بعد از هر دوره المپیک اعمال و براي المپیک بعدي اجرا ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.