شروع دور برگشت ليگ برتر واترپلو از 9 آذر

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دور رفت بیســت و هفتمین دوره از مسابقات لیگ برتر واترپلو با قهرماني ســایپا به پایان رسید و دور برگشت این مسابقات از نهم آذر ماه آغاز ميشود. با پایان دور رفت بیســت و هفتمین دوره لیگ برتر واترپلوی کشور تیم سایپا با کسب 12 امتیاز در صدر جدول این رقابتها قرار گرفت. تیمهاي دانشگاه و نفت امیدیه نیز به ترتیب در ردههاي دوم و سوم این جدول ایستادند. با توجه به دیدار معوقه دور رفت این مسابقات میان دو تیم دانشگاه آزاد اسالمي و نفت امیدیه - که طبق اعالم ســازمان لیگ مقرر شده روز جمعه (سوم آذر ) برگزار شود - هر دو تیم فرصت دارند با پیروزي در این دیدار جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشــند. بعد از این بازي، یک هفتهاي طول ميکشد تا دیدارهاي دور برگشــت آغاز شود. طبق برنامه اعالم شده دور برگشت این رقابتها، پنجشنبه و جمعه (نهم و دهم آذر ) با سه دیدار پیگیري ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.