حفاري، حرف اول را زد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ایران ورزشي- پرونده فینال لیگ برتر وزنهبرداري جوانان پس از 3 هفته تالش پشــتوانههاي وزنهبرداري ایران، در نهایت با درخشــش و کسب عنوان قهرمانــي باشــگاه ملي حفــاري اهواز بــا 1832 امتیاز در تــاالر وزنهبرداري مجموعه ورزشي آزادي تهران بسته شد.

فصل جاري لیگ برتر وزنهبرداري باشــگاههاي کشور در رده سني جوانان با قهرماني باشــگاه ملــي حفاري اهواز به پایان رســید تا وزنهبرداران حفاري با کســب این قهرماني جواز حضور در رقابتهاي باشگاهي قاره آسیا در سال آینده را کسب کنند. این پیکارها اگرچه در ظاهر با شــکل و شــمایلي جدید و گرفتــن امتیاز پخش زنــده تلویزیوني پایانــي خــوش و متفاوت نســبت به ســالهاي گذشته داشــت، ولي باز هم مشکالت و کمبودهاي متعددي در این رقابتها دیده ميشــد که روي ســطح کیفي و کمي این پیکارها تاثیر بسزایي داشــت. عدم نظارت اســتاندارد و قابل قبــول میزبان مســابقات در هفتههاي مختلف به جهت پوشش امکانات مورد نیاز عوامــل فني و اجرایي مســابقات (مثل اسکان، تغذیه و ،)... عدم استقبال تماشــاچیان از مســابقات لیگ امسال بهخاطر زمانبندي نادرســت لیگ، دور بودن مکان برگزاري مســابقات از مرکز شهر، نداشتن وسایل مناسب براي حمل و نقــل مخاطبان عالقه مند براي دیدن این مســابقات، عدم حضور چهرههاي شــاخص و ملي پوش در این رده سني، عــدم توانمندي فدراســیون در جذب حامیــان مالي توانمنــد و خیلي موارد ریز و درشــت دیگر که همگي عواملي موثر هســتند در برگزاري یک مسابقه استاندارد و ایدهآل، در این فصل از لیگ برتر وزنهبرداري جوانــان کمرنگتر از ادوار گذشــته ملموس بود. حال با تمام ایــن کمبودها، 7 تیــم حاضر در لیگ برتر جوانان (ملي حفاري اهواز، مناطق نفتخیز جنــوب، نیروي زمیني ارتش، عقاب نیروي هوایي، رعــد پدافند، نور همدان، نفت و گاز مسجدسلیمان) پس از 3 هفته پرتنش براي کســب سکوي قهرماني این لیگ، رقابتي شانه به شانه را با یکدیگر تجربــه کردند. رقابتي که در نهایــت با درخشــش وزنهبــرداران آینده دار دو باشــگاه خوزستاني نفت و حفاري و برتري آنهــا بر رقباي خود تا پاي فینال ادامه داشــت، ولي در پایان هفته سوم (فینال لیگ جوانان) باشگاه ملي حفاري با یارگیــري خوبي که در نیم فصل داشت و استفاده از مهرههاي با آتیه خود موفق شــد نفتيها را کنار زده و ســکوي قهرماني فصل 96 را به خود اختصاص دهد. رده بنــدي تیمهــا پــس از پایان ســه مرحلــه از لیگ برتر جوانــان به شــرح زیر اســت: .1 شرکت ملي حفاري اهواز با 1832 امتیاز، قهرمان .2 مناطق نفتخیز جنوب با 1810 امتیاز، نایب قهرمان .3 عقاب نیــروي هوایي با 1653 امتیاز، سکوي سوم .4 نیــروي زمینــي ارتــش بــا 1610 امتیــاز، چهــارم .5 نور همدان 3851امتیاز .6 کوثر ساري 1233 امتیاز .7 نفت و گاز مسجد سلیمان 578 امتیاز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.