بيرانوند: بايد مراقب باشيم بچهها تا زمان اعزام مصدوم نشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تیم ملي وزنهبرداري معتقد است که تمام تالش ما این اســت تا مراقب باشــیم بچهها تا زمان برگزاري مسابقات قهرماني جهان در آمریکا مصدوم نشوند.

محســن بیرانونــد ســرمربي تیــم ملــي وزنهبــرداري در خصــوص آخریــن شــرایط مليپوشــان ميگویــد: «ابتــدا باید درگذشــت تعدادي از هموطنانمان را در غرب کشور تسلیت بگویم. درباره شرایط مليپوشان باید گفت که آنها وضعیت خیلي خوبي دارند و در اوج عملکردشان هستند. خوشبختانه شرایط مهیاست و ما به شــکلي جلو ميرویم که هیچ وزنهبــرداري در روزهاي پایانــي اردو مصدوم نشود.»

بیرانوند ادامه ميدهد: «اولویت اول ما این است که در این مقطع از اردو هیچ وزنهبرداري دچار آســیبدیدگي نشود و بعد از آن به دنبال افزایش رکوردها هستیم.»

سرمربي تیم ملي وزنهبرداري درباره غیبت تعدادي از کشورها در مسابقات قهرماني جهان تاکیــد ميکند: «هدفگذاري مــا روي افزایش رکورد اســت و توجهي به غیبــت حریفان در حال حاضر نداریم اما این مســاله روي تاکتیک وزنهبرداران در روز مسابقه موثر خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.