ورونا و راونا، طوالنيترين بازي ليگ واليبال ايتاليا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هفته هفتم سري A والیبال ایتالیا در حالي با پیروزي 3 بر 2 تیم ورونا مقابــل راونا همراه بود که این بازي طوالني، رکوردي جدید در لیگ والیبال ایتالیا به نام خود ثبت کرد. دیدار ورونا و راونا پس از سال 2000 که سیستم رالي در ســري A اعمال شد، طوالنيترین بازي لیگ ایتالیا لقب گرفت. این بازي 162 دقیقه طول کشــید و رکورد قبلي را کــه متعلق به رویارویي دو تیــم «بلونو» و «والنتینا» بوده و 160 دقیقه طول کشــیده بود جابجا کرد. همچنین ســت دوم بازي 44 دقیقه و ست پنجم 29 دقیقه ادامه یافته بود. تیم ورونا با هدایت نیکوال گربیچ در فصل جاري سري A، جواد معنوينژاد، دریافت کننده مليپوش ایران را به خدمت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.