2 آذر، شروع هفته دوم ليگ شمشيربازي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســازمان لیــگ فدراســیون شمشــیربازي زمان برگــزاري هفته دوم مســابقات لیگ سراسري بانوان و مــردان را اعالم کــرد. رقابتهاي شمشــیربازي لیگ سراسري بانوان و مــردان که با برگــزاري هفته اول آن در روزهــاي چهارم و پنجم آبان آغاز شد، طي روزهاي دوم آذر(بخش بانــوان) و ســوم آذر (بخش آقایان) دنبال ميشود. این رقابتها با حضور 16 تیم از 6 استان در هر سه اسلحه به میزباني ســالن شــهید کالهدوز تهران برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.