خداحافظي شهرداري بندرعباس با ليگ برتر ووشو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تیم شــهرداري بندرعبــاس به دلیل تکمیل نکردن مــدارك خود از دور رقابتهاي لیگبرتر ووشــو کنار گذاشــته شــد. یازدهمین دوره رقابتهاي لیگبرتر ووشــوي ایران از صبح دیروز (سهشنبه، 23 آبان) با حضور هشت تیم و میزباني آکادمي ووشوي ایران آغاز شده است. در این دوره از رقابتها که قرار بود با حضور 9 تیم در دو گروه برگزار شود، تیم شهرداري بندرعباس که تا روز قبل از مسابقات براي تکمیل مدارك خود وقت داشت، در زمان اعالم شده این کار را انجام نداد و به همین دلیل از دور رقابتها کنار گذاشــته شد. لیگبرتر ووشــوي ایران از زمــان آغاز به کار 10( دوره گذشــته)، در دو گروه پیگیري ميشــد اما با این اتفاق، یازدهمین دوره رقابتهاي لیگ ووشو با حضور هشت تیم در یک گروه پیگیري ميشود. تیمها به صورت رفت و برگشت در یک گروه هشت تیمي به مصاف هم ميروند تا تیمهاي برتر معرفي شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.