حدادي شايد به بازي با عراق نرسد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بهترین بازیکن بسکتبال آسیا به احتمال زیاد در دیدار تیم ملي با عراق غایب خواهد بود.

تیــم ملي بســکتبال ایــران در نخســتین بازي خود در دور مقدماتي جام جهاني 2019 چین روز سوم آذر بایــد در اردن به مصاف عراق برود اما این مسابقه در حالي برگزار خواهد شد که به احتمــال زیاد حامد حدادي در این بازي غایب خواهد بود.

حدادي با توجه به اینکه بهعنوان تنها لژیونر تیم ملي بسکتبال در لیگ چیــن حضور دارد، دیرتــر به ترکیب تیمملي اضافه ميشــود. همین دیرتر اضافه شــدن به احتمال زیاد منجر به غیبت او در دیــدار برابر عراق خواهد شد. حدادي مقابل قطر در تهران تیم ملي را همراهي خواهد کرد.

اردوي تیــم ملــي بســکتبال از پنجشــنبه 25 آذر آغاز ميشود و 23 بازیکن دعوت شــده بــه اردو، با چند روز اســتراحت پس از پایان نیم فصل اول لیگ برتــر، وارد اردوي تیم ملي ميشــوند تا در زمان کوتاه باقي مانده بــراي آغاز رقابتهــاي انتخابي آماده شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.