يخچالي: براي آمادگي و هماهنگي مشكلي نداريم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

گارد راس تیم ملي بســکتبال معتقد است با توجه به زمان کم، تیم ملي مشکلي بــراي آمادگي و هماهنگي نــدارد. بهنام یخچالي ابتدا در مورد پیروزي پتروشیمي مقابل مهرام، در هفته پایاني نیم فصل اول توضیح ميدهد: «بازي ســختي را مقابل مهرام پشــت سر گذاشــتیم. امسال 4-3 تیم خیلي خوب در لیگ هستند که برای بازي با آنها حساسیت زیادي داریم. مهرام هم یکي از آنهاســت. ما ميخواستیم این فصل را بدون باخت به پایان برســانیم که خوشــبختانه این اتفاق افتاد.» او در مورد اینکه برخي ميگفتند پتروشــیمي مقابل مهرام با اختالف زیاد پیروز ميشــود نیز ميگوید: «این فشــاري است که پیش از هر بــازي روي ما وارد ميشــود اما واقعا اینطور نیســت که ما قبل از بازي بگوییم با اختــالف پیروز ميشــویم. همه تیمها دو بازیکن خارجي دارنــد. این صحبتها براي این است که فشــاري روي ما ایجاد شــود و تاثیر منفي بگــذارد. » گارد راس تیم بســکتبال درباره بازيهــاي انتخابي جام جهاني که از 3 آذر شــروع ميشــود نیز اینطور اظهارنظر ميکند: «اردوي ما از پنجشــنبه آغاز ميشود و همه بچهها فکر ميکنند هماهنگ هســتیم. حدود 2 ماه پیش در کاپ آسیا بازي کردیم و مشکلي براي آمادگي و هماهنگــي وجود ندارد.» او به شــیوه جدید برگزاري این رقابتها و بازيهاي رفت و برگشت نیز اشاره ميکند: «براي نخســتین بار ایــن اتفاق ميافتد و باید دید شــرایط چگونــه خواهد بود. در گروه ما عــراق و قطــر بازیکنان خارجي دارند و آنطور که گفته ميشــود تیمهاي سادهاي نیســتند. باید تمام تالشمان را بکنیم تا سهمیه جام جهاني را بگیریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.